Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-18 08:23:59 przez system

56 zadań inwestycyjnych - jest już projekt budżetu na 2017 rok

Burmistrz Stefan Kolawiński przygotował projekt budżetu na 2017 rok. Dochody w nim zaplanowano na 120,5 mln zł. Wydatki zaś na 127,1 mln zł. Deficyt w wysokości 6,6 mln zł ma być pokryty z emisji obligacji.

Na zadania inwestycyjne Bochnia ma przeznaczyć niespełna 21 mln zł. Przedstawiony projekt budżetu może jeszcze ulec zmianą. Ewentualne decyzje o przeniesieniu pieniędzy z danej inwestycji na inną mogą podjąć radni podczas głosowania na sesji Rady Miasta.

Wydatki majątkowe miasta Bochni w roku 2017:

I. Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez zarządy osiedli NA 2017 rok

 1. Osiedle Śródmieście – Campi
  Remont chodnika z kostki brukowej ul. Warzelnicza -55 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie remontu istniejących chodników zlokalizowanych w ciągu ulicy na długości ok. 150mb. Remont obejmuje obustronną wymianę istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na nową z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami.

 2. Osiedle Uzbornia
  Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Węgierskiej – 33 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją włazów kanalizacyjnych.

 3. Osiedle Uzbornia
  Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Czyżewicza a ul. Dąbrowskiego – 22 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy łącznika z kostki brukowej na długości ok. 50 mb oraz wykonanie barierki na dł. ok. 25 mb.

 4. Osiedle Kurów
  Przebudowa pobocza przez montaż krawężników przy ul. Witosa od pos. 20 do pos. 30 – 15 tys. zł
  Zadanie obejmuje zabezpieczenie krawężnikiem pobocza od posesji nr 20 do posesji nr 30.

 5. Osiedle Kurów
  Wykonanie przykrycia fosy przydrożnej i przykrycie kolektora na ulicy Witosa
  od pos. 32 do pos. 36 – 13 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przykrycia odcinka fosy przydrożnej kolektorem
  kanalizacyjnym wraz z poszerzeniem pobocza drogowego na długości ok. 120 mb.

 6. Osiedle Św. Jana – Murowianka
  Wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem kieszeni parkingowej – 30 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz przebudowę chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej na długości ok. 45 mb.

 7. Osiedle Dołuszyce
  Remont strażnicy - 40 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, częściowy remont strażnicy OSP Dołuszyce.

 8. Osiedle Chodenice
  Budowa ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw – 15 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na dł. 60 mb.

 9. Osiedle Windakiewicza
  Monitoring parkingu przy cmentarzu i monitoring Kaplicy św. Rozalii – 20 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż kamer monitoringu.

 10. Osiedle Windakiewicza
  Zagospodarowanie terenów obok parkingu przy cmentarzu św. Rozalii i obecnym deptaku z kwiatami i drzewami – 35 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji zgłoszeniowo –kosztorysowej na wykonanie
  zagospodarowania terenu, montaż ławek, koszy na śmieci, małej altanki, stolików do gier, siedzeń w kształcie klocków oraz 3 urządzeń siłowni do ćwiczeń.

 11. Osiedle Dołuszyce
  Oświetlenie placu zabaw i świetlicy osiedlowej – 15 tys. zł
  Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, budowa 1 słupa oświetlenia
  z zainstalowaniem 2 opraw oświetleniowych.

 12. Osiedle Kurów
  Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Skoczylasa – 16 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ul. Skoczylasa wg. projektu wykonanego
  w 2016r.

 13. Osiedle Słoneczne
  Plac zabaw ul. Kolejowa 3 – Langera 2 – 14 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, zakup i montaż 1 urządzenia zabawowego, 2 ławek parkowych, nasadzenie krzewów ozdobnych oraz budowę bezpiecznej nawierzchni.

 14. Osiedle Słoneczne
  Skwer aktywnych pokoleń – Langera 7 – 41 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, remont chodnika, budowę oświetlenia (lampa solarna), montaż małej architektury, montaż elementów zabawowych dla dzieci, zagospodarowanie terenów zielonych.

 15. Osiedle Krzęczków – Łychów
  II etap budowy boiska na Dębczy i poprawa otoczenia – 55 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia boiska, oświetlenia, rekultywację boiska i zasianie murawy, wyposażenie boiska w bramki, montaż 4 ławek wzdłuż alejki.

 16. Osiedle Niepodległości
  Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu „Zielona Siłownia” – II etap – 55 tys. zł
  Zadanie obejmuje doposażenie zielonej siłowni (urządzenia do ćwiczeń), montaż małej architektury, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowanie terenów zielonych.

 17. Osiedle Kolanów
  „Zielona siłownia” - 55 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej dla budowy siłowni oraz dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, montaż urządzeń zielonej siłowni.

 18. Osiedle Chodenice
  Remont istniejących boisk sportowych w Bochni, ul. Chodenicka koło budynku OSP
  „Chodenice” – 40 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, remont istniejącego boiska polegający na położeniu nakładki asfaltowej wraz z wymalowaniem linii rozgraniczającej przeznaczenie boiska.

 19. Osiedle Kurów
  Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na ul. Kurów – 11 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych.

 20. Osiedle św. Jana - Murowianka
  Wyposażenie placu zabaw na osiedlu św. Jana w instalacje trwałych urządzeń do zabawy – 25 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, zakup i montaż 3 urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem ok. 40m2 bezpiecznej nawierzchni.

 21. Osiedle Proszowskie
  „Fitness Park” – 55 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń zielonej siłowni oraz elementów małej architektury. Uwaga: realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji projektowej na rozbiórkę placu zgodnie z warunkami wydanymi przez Gaz System.

II. Wykaz zadań ogólnomiejskich zgłoszonych przez mieszkańców Bochni na 2017 rok:

 1. Remont harcówek w lokalu hufca ZHP Bochnia – 7 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowej, malowanie ścian 2 pomieszczeń harcówki wraz z położeniem wykładziny, malowanie stolarki okiennej, odnowienie parapetów wewnętrznych.

 2. Wymiana okien w PTTK o/ Bochnia – 19 tys. 200 zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej wraz z uzgodnieniem konserwatorskim, wymianę 6 okien.

 3. Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki
  w Bochni – 151 tys. 400 zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, wykonanie klimatyzacji, malowanie sali gimnastycznej, wymianę parkietu, wyposażenie sali w urządzenia; - tablice do koszykówki, - system wieszania siatki do piłki siatkowej.

 4. Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni – 39 tys. 705 zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji kosztorysowo zgłoszeniowej, zakup i montaż dwóch wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych

 5. Junior Senior – II – 55 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia, budowę
  oświetlenia, doposażenie obiektu w stoliki szachowe, stojaki rowerowe, stacje obsługi rowerów, prace ziemne oraz remont ogrodzenia.

III. Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez komisje problemowe Rady Miasta, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury oraz Urząd Miasta na 2017 rok:

 1. Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową – 437 tys. zł
  Zadanie wieloletnie na liście zadań województwa małopolskiego w ramach tzw. kontraktu terytorialnego do wykonania na lata 2014-2020. Przygotowywane przez ZDW w Krakowie przy udziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO) przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85%, pozostałe środki z budżetu województwa, Starostwa Powiatowego w Bochni i Gminy Miasta Bochnia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 2. Remont dróg gminnych nr 580130K ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w km 0+558 -
  0+894, nr 580060K ul. Świętego Leonarda w km 0+000 - 0+538, nr 580093K ul. Solna
  Góra w km 0+008 - 0+337 w Bochni. Zadanie realizowane w ramach: Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1 mln 750 tys. zł
  Zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości dofinansowanie 50 % wartości inwestycji brutto.
  W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu dróg gminnych klasy L na łącznym odcinku 1200mb, zakres obejmuje remont nawierzchni, remont kanalizacji opadowej metodą bezwykopową (rękaw z kompozytu), remont ciągów pieszych, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (znaki aktywne, malowanie poziome grubowarstwowe, azyle, bariery odgradzające), wprowadzenie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego.

 3. Budowa trasy północno-zachodniej - etap II – 5 mln 200 tys. zł
  Budowa drogi - obwodnicy północno- zachodniej na odcinku od ul. Pileckiego do skrzyżowania z ul. Turkowskiego w Bochni. Zadanie rozpoczęte w 2016 r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi, budowę drogi, ronda, kanalizacji opadowej, oświetlenia oraz przebudowę istniejących sieci. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj. Ponadto zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy trasy północno-zachodniej - etap III.

 4. ul. Kącik - budowa parkingu dla samochodów osobowych – 500 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę parkingu dla około 42 samochodów osobowych.

 5. ul. Łychów – stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi – 400 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie drenażu terenu osuwiska oraz budowę kanalizacji opadowej
  odprowadzającej wodę z terenu osuwiska i drogi, budowę muru oporowego oraz odbudowę
  i przebudowę drogi na odcinku około 400 mb.

 6. Osiedle św. Jana - Murowianka Budowa parkingu – 1 mln 532 tys. 110 zł
  Zadanie obejmuje budowę parkingu wielostanowiskowego z murem oporowym, wraz z kolektorem kanalizacji opadowej i oświetleniem wewnętrznym parkingu oraz z przebudową słupa oświetlenia ulicznego na osiedlu Św. Jana w Bochni. Zadanie rozpoczęte w 2016 r.

 7. ul. Nowy Świat - przebudowa drogi – 200 tys. zł
  Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w km od 0+000-0+815. polegającą na wykonaniu utwardzonego kostką betonową pobocza - chodnika.

 8. ul. Nowy Świat - stabilizacja osuwiska - wykonanie dokumentacji – 50 tys. zł
  Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zabezpieczenia osuwiska zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Nowy Świat z drogą na działki.

 9. ul. Dołuszycka - przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji opadowej etap I – 800 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę kanalizacji opadowej, utwardzenie pobocza, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

 10. ul. Polna - przebudowa drogi – 150 tys. zł
  Zadanie obejmuje przebudowę odcinka ulicy od ul. Orackiej do posesji nr 13 na długości ok. 140m.

 11. ul. Kolanowska - remont nawierzchni – 70 tys. zł
  Zadanie obejmuje lokalne wzmocnienie podbudowy, oczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od wiaduktu w ciągu DK 94 do OSP.

 12. ul. Dębcza - remont chodnika – 20 tys. zł
  Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami i krawężnikami.

 13. ul. Krzęczków - budowa ścieżki rowerowej – 20 tys. zł
  W ramach przebudowy drogi obejmującej odcinek w km 0+000 - 0+036 zostanie wykonane
  utwardzone pobocze - ścieżka rowerowa.

 14. ul. Górska - przebudowa drogi – 300 tys. zł
  Zadanie obejmuje lewostronne poszerzenie drogi (od str. mostu na potoku Babica), wymianę
  nawierzchni asfaltowej, utwardzenie pobocza, przesunięcie ogrodzenia placu zabaw.

 15. ul. Romana - przebudowa odcinka drogi – 30 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz poszerzenie drogi wraz z utwardzonym poboczem na odcinku ok.90 mb. Zakres od posesji 11a do posesji nr.15 .

 16. ul. Grodeckiego - budowa drogi wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem – 275 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę kanalizacji opadowej, oświetlenia oraz budowę drogi na przedłużeniu czwartego sięgacza w kierunku potoku Babica, na długości ok. 170mb.

 17. ul. Proszowska - boczna - budowa drogi - wykonanie dokumentacji projektowej – 50 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi wraz chodnikiem, odwodnieniem oraz oświetleniem na długości ok. 400 mb.

 18. ul. Brodzińskiego - boczna - remont drogi – 150 tys. zł
  Zadanie wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonanie wzmocnienia podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na długości ok. 400mb w stronę lasu kolanowskiego.

 19. Kolonia Górnicza - budowa drogi wzdłuż torów kolejowych – projekt – 50 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy drogi wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem na długości ok. 550 mb.

 20. ul. Hutnicza i Hutnicza-boczna - budowa i remont chodnika – 200 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę chodnika wraz z kanalizacją opadową na ul. Hutniczej i Hutniczej-bocznej oraz remont chodnika na ul. Hutniczej według posiadanej dokumentacji.

 21. ul. Uzbornia - budowa drogi - wykonanie dokumentacji projektowej – 50 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy odcinka drogi
  z odwodnieniem na długości ok. 40 mb i przebudowy schodów na długości ok. 100 mb wraz
  z oświetleniem.

 22. ul. Frycza - budowa drogi wraz z odwodnieniem – 400 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę drogi wraz z utwardzonym poboczem, kanalizacją opadową, przebudową oświetlenia ulicznego na długości ok. 300 mb. – etap I.

 23. ul. Parkowa - wykonanie remontu mostu – 150 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu mostu oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację.

 24. ul. Dąbrowskiego - remont drogi – 70 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na odcinku ok 150mb.

 25. ul. Chodenicka - budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową – 300 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę około 130mb chodnika wraz z kolektorem odwadniającym, który
  równocześnie stanowi element systemu odwadniającego ulicy Brzozowej, Karasia i Chodenickiej.

 26. ul. Podgórca – przebudowa drogi – 100 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy drogi tj. łącznika ul. Brodzińskiego i ul. Wyspiańskiego, obejmującej poszerzenie drogi, utwardzenie pobocza, odwodnienie, oświetlenie i nową nawierzchnię na długości ok. 60 mb oraz realizację robót.

 27. ul. Partyzantów - przebudowa skrzyżowania z ul. Na Buczków – projekt – 50 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy skrzyżowania wraz z częściowym przykryciem odcinka rowu buczkowskiego i poszerzeniem zjazdu w kierunku ul. Na Buczków.

 28. Turisticus - budowa zintegrowanej sieci tras turystycznych na terenie Bochni – 50 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przygotowawczej, w tym dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania (m.in. analizy finansowo – ekonomicznej).

 29. Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 200 tys. zł

 30. Budowa budynku socjalnego – 1 mln 180 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego socjalnego przy ul. Na Buczków, obejmującego 18 mieszkań dla 68 mieszkańców, wraz z przyłączami wod-kan, elektrycznym, gazowym, kanalizacją opadową, instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu.

 31. Rewitalizacja Zamku Żupnego – 250 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę budynku Zamku Żupnego wraz z jego adaptacją do nowych funkcji.

 32. Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 930 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie audytu energetycznego wraz z wymaganą dokumentacją dla hali Gazaris, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania oraz realizację rzeczową zadania.

 33. Osiedle Dołuszyce - odwodnienie budynku świetlicy osiedlowej – 100 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania odwodnienia budynku świetlicy wraz z wykonaniem odwodnienia.

 34. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 50 tys. zł
  Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem według potrzeb.

 35. Remont budynku Urzędu Miasta – Etap I – 300 tys. zł
  Remont budynku Urzędu Miasta Bochnia – Etap I odwodnienie budynku wraz z remontem piwnic oraz wymianą nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Urzędu Miasta Bochnia

 36. Zakup windy zewnętrznej wraz z montażem do budynku Urzędu Miasta – 150 tys. zł
  Zakup windy zewnętrznej wraz z montażem do budynku Urzędu Miasta Bochnia ( w tym
  dokumentacja).

 37. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – dofinansowanie zakupu samochodu – dotacja celowa – 50 tys. zł

 38. Osiedle Dołuszyce - odwodnienie budynku Domu Strażaka – 40 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla wykonania odwodnienia budynku Domu Strażaka wraz z realizacją odwodnienia.

 39. Komenda Powiatowa Policji – dofinansowanie zakupu osobowego samochodu
  służbowego oznakowanego – dotacja celowa – 50 tys. zł

 40. Szkoła Podstawowa Nr 4-remont dachu nad salą gimnastyczną (przy udziale Starostwa Powiatowego) – 250 tys. zł
  Zadanie obejmuje remont dachu nad salą gimnastyczną pod warunkiem współfinansowania ze
  Starostwem Powiatowym w Bochni oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

 41. Szkoła Podstawowa Nr 7 - remont sanitariatów w pawilonie C – 40 tys. zł
  Zadanie obejmuje wymianę instalacji wod-kan, wymianę armatury, wymianę kabin, malowanie, flizowanie, wymianę oświetlenia.

 42. Przedszkole Nr 5 - remont dachu – 300 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu wraz z elementami konstrukcji oraz realizację robót.

 43. ul. Oracka - przebudowa i remont sieci kanalizacji opadowej – 250 tys. zł
  Zadanie obejmuje budowę kolejnego odcinka kanalizacji opadowej między ul. Romana a ul. Czackiego wraz z komorą żelbetową na „kanale ulgi”.

 44. Odpłatne przejęcie oświetlenia ulicznego od Firmy Tauron – 250 tys. zł
  Zadanie obejmuje odpłatne przejęcie na majątek gminy oświetlenia ulicznego wybranych obwodów oświetlenia w centrum miasta.

 45. ul. Krzyżanowicka - budowa oświetlenia ulicznego – 20 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia
  ulicznego na długości ok. 500 mb oraz wykonanie I etapu robót.

 46. ul. Proszowska, ul. Wiśnicka, ul. Trudna oraz ul. Pod Lipką - uzupełnienie oświetlenia ciągów komunikacyjnych według posiadanej dokumentacji – 32 tys. zł
  Zadanie obejmuje uzupełnienie oświetlenia w celu doświetlenia przejść i ciągów komunikacyjnych według zaleceń policji i istniejącej dokumentacji.

 47. Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni – 87 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę tężni solankowej wraz infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami rekreacyjnymi, obiektami małej architektury i elementami infrastruktury technicznej.

 48. Rewaloryzacja Plant Salinarnych – 250 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach rewaloryzacji Plant Salinarnych w tym na przebudowę budynku salinarnego wraz z jego adaptacją do nowych funkcji.

 49. Rewitalizacja centrum miasta – 350 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach rewitalizacji centrum miasta w tym m.in. płyty rynku z przyległymi pierzejami, Placu Okulickiego i Placu Pułaskiego.

 50. Rewitalizacja Placu ks. Antoniego Czaplińskiego – 350 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowę przyłączy wodkan, kanalizacji opadowej, oświetlenia, remont ul. Studenckiej i pozostałych ciągów pieszych, z zagospodarowaniem terenów zielonych.

 51. Ochrona środowiska – Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia ( paliwa stałe) – 50 tys. zł

 52. Ochrona środowiska – Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia ( biomasa i paliwa gazowe) – 50 tys. zł
  Ad. 51 i 52 Projekt zintegrowany LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” realizowany jest przy 60% udziale środków Unii Europejskiej. Projekt koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

 53. Renowacja zabytkowej kapliczki przy ul. Sądeckiej (kapliczka jest położona na gruncie będącym własnością Gminy miasta Bochnia) – 90 tys. zł
  Zadanie obejmuje wykonanie remontu ołtarza wolnostojącego, przyściennego datowanego na XVIII wiek wpisanego do rejestru zabytków - wpis ołtarza: B-319 z dnia 2.12.1971r, znajdującego się w prezbiterium kaplicy p. w. św. Stanisława biskupa wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-424 z dnia 30.11.1974r.

 54. Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji zabytkowej
  Bazyliki św. Mikołaja w Bochni – dotacja celowa – 150 tys. zł

 55. Rewitalizacja Wirydarza – Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni – dotacja celowa – 150 tys. zł

 56. Budowa boiska do gier i zabaw - Osiedle św. Jana – 425 tys. 580 zł
  Zadanie obejmuje budowę boiska rekreacyjnego o powierzchni ok. 614 m2 wraz z wyposażeniem oraz z odwodnieniem i oświetleniem wewnętrznym. Zadanie rozpoczęte w 2016 r.