Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-20 23:37:56 przez system

Absolutorium dla Starosty

Nie było jednomyślności wśród radnych podczas wczorajszego głosowania nad absolutorium za rok 2017 dla starosty Ludwika Węgrzyna. Przeciwko zagłosował jedynie poprzedni starosta, Jacek Pająk.

Stało się tak wbrew pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii większości kół w Radzie i wreszcie – samego starosty, który stwierdził że gospodarowano środkami Powiatu „dobrze a nawet lepiej”.
I tak: planowany dochodów budżetu na rok 2017 wynosił ponad 102 mln 038 tys.
Wedle słów Ludwika Węgrzyna po raz pierwszy od 2o lat dochód Powiatu bocheńskiego przekroczył 100 mln zł.

Wykonanie budżetu wyniosło ponad 103mln 725tys co stanowi 101,7 % planu.

Wydatki zaplanowano na 107 mln 781 tys, z czego zrealizowano w 97%.

Plan przychodów, czyli środków zwrotnych wynosił ponad 12 mln 473 tys.
Wykonanie przychodów to14 mln 670tys.

Zobowiazania zwrotne na dzień 31 grudnia 2017 wynosiły 6 mln 731 tys.

Całkowite zadłużenie Powiatu - 36mln 160n tys. Uległo ono zwiększeniu o 7%

Jak stwierdził starosta: "Nasze zadłużenie przekracza 50% dopuszczalnego zadłużenia (60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego)”. Powiat ma zatem zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, a dług nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania powiatu.

Bezrobocie 5,2%., czyli - 2118 osób, brak rąk do pracy. Jeśli przyjąć, że bezrobocie „higieniczne” wynosi 6% to realnym problemem bocheńszczyny nie jest bezrobocie a brak rąk do pracy w stale rozwijających się przedsiębiorstwach. Warto przypomnieć, że Powiatowa Strefa Aktywności Gospodarczej jest już w pełni zagospodarowana, a wszystkie działki wydzierżawione.

Ponad 60 mln 280tys stanowiły wydatki inwestycyjne, z czego więcej niż 31mln zł pochodziły z funduszów zewnętrznych. Najwięcej inwestycji Powiat poczynił w drogownictwie oraz w budownictwie (m.in. budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr1).