Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-30 14:19:03 przez system

Bochnia ma budżet na 2015 rok

Uchwalony 29 stycznia budżet Miasta Bochni na 2015 rok po stronie dochodów ma zapisaną kwotę niespełna 102,5 mln zł. Po stronie wydatków zapisana jest natomiast kwota o 300 tys. większa. Na inwestycje w tegorocznym budżecie przeznaczono ponad 18 mln zł.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 102 470 117, 71zł, natomiast wydatki budżetu ustala się na rok 2015 w łącznej kwocie 102 770 117, 71 zł – poinformowała skarbnik miasta Grażyna Zioło, dodając iż różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Lista wydatków majątkowych w projekcie budżetu Bochni na 2015 rok przygotowanego przez burmistrza Stefana Kolawińskiego przedstawia się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 15 615 611,71 zł
Drogi publiczne wojewódzkie - 1 140 112,10 zł
- Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 - Bochnia z drogą krajową nr 94 - 125 000,00 zł
- Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza, jako ciągu pieszo-rowerowego przy DW 965 ul. Wiśnicka - 1 005 112,10 zł
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 965 na odcinku Bochnia - Limanowa - 10 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe - 556 500,00 zł
- Przebudowa, budowa oraz remont ciągu dróg powiatowych Nr 1428K, 1424K, 2089K, 1442K i 2087K oraz dróg miejskich Nr 2110K - ul. Karolina, ul. Wygoda i ul. Krzyżanowicka - 556 500,00 zł
Drogi publiczne gminne - 13 918 999,61 zł
- ul. Partyzantów - budowa drogi publicznej wraz z sieciami uzbrojenia terenu stanowiącej dojazd do Powiatowej Strefy Aktywności Gospodarczej - 819 012,28 zł
- Zagospodarowanie węzłów komunikacyjnych w obszarze obsługiwanym przez Szybką Kolej Aglomeracyjną - Park&Ride - 9 116 657,41 zł
- Modernizacja ciągu dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 2 100 000,00 zł
- ul. Bujaka - budowa chodnika - 300 000,00 zł
- ul. Goczałkowskich - boczna - budowa drogi wraz z chodnikiem - 240 000,00 zł
- ul. Gen. M. Turkowskiego - budowa drogi wraz z chodnikiem - 400 000,00 zł
- Budowa obwodnicy - trasy północno-zachodniej - etap II - 250 000,00 zł
- ul. Frycza - drogi wraz z odwodnieniem - 200 000,00 zł
- ul. Dębnik - przebudowa drogi - 200 000,00 zł
- ul. Łychów - poszerzenie drogi wraz z odwodnieniem - 43 329,92 zł
- Os. Karolina - remont dróg wewnętrznych - 200 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200 000,00 zł
- Zakup gruntów na potrzeby komunalne - zgodnie z uchwałami Rady Miasta - 200 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 100 000,00
Cmentarze - 100 000,00 zł
- Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej - 100 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 84 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 84 000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 50 000,00 zł
- Montaż instalacji alarmowej w budynku urzędu oraz instalacji przeciwpożarowej w archiwum urzędu - 34 000,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 150 000,00 zł
Pozostała działalność - 150 000,00 zł
- Monitoring w mieście Bochnia - etap III - 150 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 500 000,00 zł
- Szkoły Podstawowe - remont pomieszczeń sanitariatów, adaptacja niezbędnych pomieszczeń oraz otoczenia (przygotowanie do przyjęcia młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży w roku 2016 w Krakowie) - 400 000,00 zł
- Gimnazja - remont pomieszczeń sanitariatów, adaptacja niezbędnych pomieszczeń oraz otoczenia (przygotowanie do przyjęcia młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży w roku 2016 w Krakowie) - 100 000,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 400 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 100 000,00 zł
- Kanalizacja opadowa - w rejonie Osiedla Chodenice - 200 000,00 zł
- Kanalizacja opadowa - przebudowa sieci w ul. Orackiej - 200 000,00 zł
- Kanalizacja opadowa - przebudowa sieci w rejonie Osiedla św. Jana - Murowianka - 700 000,00 zł
Pozostała działalność - 300 000,00 zł
- Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej - dozbrojenie strefy. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną - 100 000,00 zł
- Rewitalizacja śródmieścia Bochni ze szczególnym uwzględnieniem Rynku, Plant Salinarnych, Placu gen. L. Okulickiego i Placu gen. Pułaskiego - wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie realizowanego zadania ze środków zewnętrznych - 200 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA - 20 000,00 zł
Obiekty sportowe - 20 000,00 zł
- Zakup urządzeń treningowych na siłownię - 20 000,00 zł

RAZEM: 18 069 611,71 zł

Komisje stałe po zapoznaniu się z projektem budżetu przygotowanego przez burmistrza miasta wniosły kilka poprawek oraz wprowadziły 16 nowych inwestycji, których wartość wynosi 731 000 zł. Z pierwotnego projektu budżetu w kategorii wydatków majątkowych usunięta została pozycja „ ul. Gen. M. Turkowskiego - budowa drogi wraz z chodnikiem - 400 000,00 zł”. Najwięcej, ponieważ 11 nowych zadań, zaproponowała komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Lista inwestycji, zaproponowana przez komisje stałe, z których środki będą pochodziły z ul. Gen. M. Turkowskiego:
- ul. Tadeusza Lecha - wykonanie oświetlenia na odcinku 250 mb - 30 tys. zł
- os. św. Jana - wykonanie projektu parkingu ogólnodostępnego - 18 tys. zł
- ul. Korty - poszerzenie drogi od ul. Kurów na dł. 60 m - 20 tys. zł
- ul. Chodenicka - wykonanie projektu i budowa chodnika od posesji 35 do budynku Domu Strażaka - 60 tys. zł
- ul. Zalesie Dolne - wykonanie projektu chodnika - 15 tys. zł
- budowa łącznika pomiędzy ul. Czyżewicza a Zalesie Dolne - 20 tys. zł
- wykonanie remontu parkingu i wjazdu przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 przy ul. Kolejowej - 20 tys. zł
- ul. Kurów - wykonanie rowu utwardzającego korytkami ściekowymi oraz budowa trzech wjazdów na posesje od nr 74 na długości 120 m - 16 tys. zł
- ul. Kurów - wykonanie oświetlenia na odcinku pomiędzy posesjami 186 a 190b - 25 tys. zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej pomiędzy ul. Wiśnicką a ul. Kurów - 20 tys. zł
- ul. Grabskiego - wykonanie I etapu wg projektu z 2012 r. i pozwolenia na budowę, które traci ważność w lutym 2015 r. - 156 tys. zł

Lista inwestycji, zaproponowana przez komisje stałe, z których środki będą pochodziły z „gospodarki śmieciowej”:
- wykonanie projektu budowy ok. 250 mb drogi, kanalizacji opadowej oraz wykonania oświetlenia (ok. 2 szt.) na ul. Grodeckiego - 20 tys. zł
- zwiększenia kwoty na wykonanie kanalizacji opadowej w rejonie os. Chodenice -70 tys. zł
- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Karolina – 10 tys. zł
- remont ulicy Kolejowej - 83 tys. zł
- dokończenia remontu odcinka ul. Smyków - 48 tys. zł
- zwiększenie przeznaczenia na stowarzyszenia sportowe - 100 tys. zł

Ponadto po 5 tys. zł radni postanowili „wziąć” z dwóch szkół podstawowych i przeznaczyć te środki na remont terenu przed wejściem do przedszkola numer 6 na os. św. Jana.

- Przedstawiony projekt budżetu wraz z zaproponowanymi przez komisje stałe poprawkami oraz doprecyzowaniem niektórych komisji, komisja budżetu i finansów opiniuje pozytywnie, uznaje go za dobry kompromis pomiędzy potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowymi miasta – mówił podczas sesji Rady Miasta przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów Piotr Dziurdzia.

Budżet na 2015 rok Rada Miasta przyjęła jednogłośnie.