Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-07 16:15:21 przez system

Bochnia na 14 miejscu w rankingu gmin Małopolski

Ukazał się najnowszy Ranking Gmin Małopolski 2015, przygotowany przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej, działającej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2014, zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy, wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

Lista wskaźników
1. Dochody własne na 1 mieszkańca.
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca.
3. Wydatki bieżące na administrację publiczną na 1 mieszkańca.
4. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca.
5. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r.
6. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych.
7. Urodzenia żywe na 1000 osób.
8. Saldo migracji na 1000 osób.
9. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca.
10. Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 ludności.
11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy.

Ocenie poddano 179 małopolskich gmin wszystkich typów. Bochnia na tej liście zajęła 14 miejsce. Najciekawsze są jednak wyniki cząstkowe, bo one mówią najwięcej o kondycji ocenianych samorządów. O ile w pozycji „dochody własne na 1 mieszkańca” zajęliśmy 11 miejsce (2174 zł), to w pozycji „Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca” plasujemy się dopiero na 50 pozycji (714,40 zł). Nie mamy rozbuchanych wydatków na administrację (249,09 zł na 1 mieszkańca – 49 pozycja), ale z drugiej strony Bochnia jest na 57 pozycji pod względem pozyskiwania środków z UE (253, 46 zł na 1 mieszkańca). Tradycyjnie mocni jesteśmy w wynikach sprawdzianów 6-klasistów (4 miejsce w województwie) i wydatkach na kulturę (miejsce 15), niepokojące za to są wskaźniki demograficzne – piastujemy dopiero 87 pozycję pod względem urodzeń żywych na 100 mieszkańców (10,7), 149 miejsce w saldzie migracji (jest ujemne, wynosi -2,5%), spada też liczba podmiotów gospodarczych (jesteśmy w samym ogonie, na 156 miejscu, saldo wynosi -0,2).

Ranking wygrały Myślenice.