Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-02-28 14:37:40 przez system

Bochnia otrzymała 25 mln zł na BSAG

Zarząd województwa podjął decyzję

To przełomowa decyzja dla Bochni. Podczas konferencji prasowej burmistrz wraz z przewodniczącym miasta podkreślali, że po rozpoczęciu w Bochni działalności Stalproduktu to drugie tak strategiczne wydarzenie w dziejach Bochni.

Oznacza to, że 60 hektarów gruntów przy zjeździe z autostrady przeznaczonych pod sprzedaż dla inwestorów otrzymało pieniądze na uzbrojenie terenu działek w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, w linie energetyczne, kanalizację czy drogi dojazdowe.

25 mln zł to pokaźna kwota. Cały projekt obliczony jest na 43 mln zł, w tym udział miasta Bochni ma wynieść 18 mln. Jak powiedział burmistrz miasto będzie dążyć do tego, by nie było konieczne zaciąganie kredytów na ten cel. Część pieniędzy można uzyskać ze sprzedaży działek. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wartość tych działek będzie z miesiąca na miesiąc rosła więc pośpiech nie jest wskazany. Chodzi tylko o sprzedaż wstępną.

Starania o uruchomienie strefy trwały od lat. Pierwsze tereny zostały już kupione przez samorząd w 1995 roku. Sam projekt dofinansowania składany był kilkakrotnie, zarówno przez poprzedniego jak i obecnego burmistrza. Za każdym razem brakowało spełnienia wymogów formalnych czy merytorycznych. Dopiero ostatni poprawiony wniosek (wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej) przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i zyskał pełną akceptację.

Na najbliższej sesji Rady Miasta zaplanowana jest dyskusja na temat sprzedaży pierwszych działek.

Informacje o Strefie

Bocheńska Stref Aktywności Gospodarczej (BSAG) to teren o powierzchni 59 ha przeznaczony na cele inwestycyjne. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 14.04.2009 r. oraz rozporządzenia z 13.09.2011 r., 3 kompleksy działek BSAG, o łącznej powierzchni 38 ha, weszły w skład Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zarządzanej przez spółkę Krakowski Park Technologiczny - KPT). Ta część terenów BSAG, która włączona została do krakowskiej SSE będzie sprzedawana inwestorom, którzy uzyskają zezwolenie na działanie w strefie. Aby inwestor mógł je otrzymać od KPT musi przejść weryfikację, w której kryteriami są m.in. stopień innowacyjności technologii planowanych przedsięwzięć oraz możliwość kooperacji z krakowskimi wyższymi uczelniami w projektach badawczych i edukacyjnych. Działki, na których planuje się przebieg infrastruktury technicznej, drogowej i mediów pozostaną własnością Miasta Bochni. Natomiast wydzielone części strefy (moduły) sprzedawane będą potencjalnym inwestorom.

Poprzez realizację dofinansowanego z MRPO wniosku teren BSAG zostanie uzbrojony w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą dostęp do mediów i infrastruktury komunikacyjnej przyszłym inwestorom chcącym budować swoje przedsiębiorstwa na terenie BSAG.
W ramach realizacji wniosku przewiduje się wybór wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie następujących robót
· budowę układu komunikacyjnego, który będzie wykorzystywany do obsługi terenów BSAG, obejmującą budowę nowych odcinków dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi;
· uzbrojenie terenu w sieć wodociągową celem dostawy wody na potrzeby socjalne, technologiczne, p-poż;
· uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków celem odbioru ścieków sanitarnych, bytowych i technologicznych;
· uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych z terenu strefy wraz z infrastrukturą podczyszczającą i wylotami wód deszczowych;
· uzbrojenie terenu w sieć elektroenergetyczną tj. wykonanie sieci średniego oraz niskiego napięcia zasilających obiekty infrastruktury na terenie BSAG (przepompownie ścieków, oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna);
· uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji teletechnicznej;
· przełożenie kolidujących sieci z terenami inwestycyjnymi:
- odcinek istniejącej kanalizacji ciśnieniowej ścieków sanitarnych;
- odcinek linii napowietrznej średniego napięcia;

· budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia zasilającej moduły wraz z podstacją (projekt + wykonanie nie objęte wnioskiem o dofinansowanie);
· budowa sieci gazowej dostarczającej gaz na teren strefy i rozprowadzającej gaz po strefie (projekt + wykonanie nie objęte wnioskiem o dofinansowanie).
Wniosek o dofinansowanie obejmuje również wyłonienie llspektorów Nadzoru.

Historia powstania BSAG

Pierwsza działka, której posiadanie pozwoliło później myśleć o uruchomieniu w Bochni specjalnej strefy ekonomicznej została zakupiona od Akademii Rolniczej w 1995 roku, z przeznaczeniem na "potrzeby komunalne". Idea utworzenia w Bochni strefy ekonomicznej pojawiła się kilka lat później. Mechanizm powstania i działania strefy sprecyzowano w Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochni na lata 2007 - 2015, uchwalonej przez Radę Miejską w czerwcu 2006 roku. To tam po raz pierwszy w prawnie obowiązujących dokumentach pojawiła się nazwa Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej. W tym dokumencie opisano konieczność pozyskania funduszy zewnętrznych na przygotowanie strefy na przyjęcie inwestorów (uporządkowanie terenu, uzbrojenie go w niezbędne media, skomunikowanie z drogami wojewódzkimi i krajowymi). W skazano także, że włączenie bocheńskiej strefy do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwiększy szanse na przyciągnięcie poważnych inwestorów (możliwość korzystania z pomocy regionalnej). W omawianym dokumencie zapisano również możliwość poszerzania strefy o kolejne tereny znajdujące się w innych częściach miasta (ul. Partyzantów, Łany itp.).

Historia starań o uzyskanie dofinansowania na wykonanie infrastruktury:

  1. Wniosek złożony 28.07.2010 r. odrzucony na etapie oceny formalnej 14.09.2010 r.
  2. Wniosek złożony 11.10.2010 r. odrzucony na etapie oceny formalnej 09.11.2010 r.
  3. Wniosek złożony 30.06.2011 r. odrzucony na etapie oceny merytorycznej-finansowej 10.10.2011 r., nie spełnił kryterium wykonalności i trwałości finansowej.
  4. Wniosek złożony 25.11.2011 r. uzyskał dofinansowanie 21.02.2012 r.