Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-06-21 15:29:27 przez Czas2012

Budżet 2023: Komisja negatywnie o wykonaniu, wotum udzielone

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji 2024-2029 odbyło się 13 czerwca a na nim poruszano następujące tematy :
- Raport o stanie Gminy Miasta Bochni;
- analiza sprawozdania z wykonania budżetu w 2023 r.;
- przygotowanie opini komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia za 2023 r.

W trakcie posiedzenia komisji rewizyjnej radni po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy miasta Bochnia wyrazili swoje uwagi i w konsekwencji ocenili go pozytywnie.

Głosowanie nad wotum zaufania, które jest oceną raportu wypadło dla burmistrza Stefana Kolawińskiego pozytywnie. Wyniki głosowania wyglądają następująco:

– za głosowało 3: Jolanta Michałowska (PO), Sylwia Pachota-Rura (RB7), Maciej Buszko (BWS)
– wstrzymało się 3: Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Marek Bryg (PiS), Grzegorz Pałkowski (PiS)

Następny punkt obrad obejmował analizę wykonania budżetu za 2023 rok. Przytoczymy w liczbach co analizowała i do czego odniosła się komisja rewizyjna:

● budżet na 2023 rok obejmował realizację dochodów w wysokości 165 493 001,10 zł, (dochody bieżące 136 489 691,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 29 003 309,52 zł). Rzeczywiste dochody wyniosły 171 258 041,15 zł, co stanowi 103,48 proc. założonego planu z grudnia 2022 r.,(w tym dochody bieżące 162 017 215,40 zł – co daje 118,70 proc. planowanych, oraz dochody majątkowe 9 240 825,75 – co stanowi 31,86 proc. planowanych. Te ostatnie zostały częściowo zrównoważone poprzez wpłaty z zysku MPWiK w wysokości 8 310 480,63 zł. ( o czym piszemy na końcu)

● Wydatki budżetowe, które zostały zapisane w planie na 2023 rok przedstawiają się następująco: 139 213 42,39 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 34 733 388,27 zł a jego wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 170 796 743,31 zł, co stanowi 122,69 proc. planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23 314 591,56 zł co daje 67,12 proc. a kwota ta wynosi 13,61 zrealizowanych dochodów.

● Nadwyżka operacyjna budżetu Bochni na koniec 2023 roku wyniosła 14 535 063,65 zł.

● Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniosło 38 897 645,66 zł.

I tu komisja rewizyjna nie była już taka łagodna a oceniając wykonanie budżetu oceniła go negatywnie, co odzwierciedliło się w głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Bochni za 2023 rok.

Wyniki głosowania w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Bochni za 2023 rok:

  • za głosowało 2: Sylwia Pachota-Rura (RB7), Maciej Buszko (BWS);
  • przeciwko 3: Bogdan Kosturkiewicz (PiS), Marek Bryg(PiS), Grzegorz Pałkowski (PiS);
  • wstrzymała się 1: Jolanta Michałowska (PO).

W piśmie skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej komisja rewizyjna uzasadniając swoją negatywną ocenę zapisała m.in.:

• „Stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ulicy Chwałkowskiego”, poprzez jego rozszerzenie o wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Na Kąty. Dokonanie wydatków ze środków publicznych bez wiedzy i zgody Rady Miasta stanowi naruszenie art.11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.

• „W przypadku inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego” zauważalna jest nieskuteczność Gminy w zakresie egzekwowania zapisów umów określających sposób i termin wykonania zleceń przez wykonawców. Wielokrotne ich aneksowanie i wydłużanie terminu wykonania prac obniżyło rangę zapisów w nich zawartych, a rezygnacja z egzekwowania kar umownych ograniczyła jej zdolność do realizacji innych zadań inwestycyjnych”.

• „Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na fakt, że znaczna część wydatków publicznych, których wartość przekraczała 30 tys. euro, była dokonywana z wyłączeniem procedury przetargowej przekraczała tzw. próg bagatelności. (przyp. red. 130.000 zł) Brak jest podstaw do zastosowania w tym przypadku zwolnienia wynikającego z art. 9- 14 Prawa zamówień publicznych, czy korzystania z instytucji zamówienie in house”. (przyp. red. - jeden z rodzajów zamówien udzielanych w szczególnym trybie z tzw. wolnej ręki). Jednak na tym nie koniec gdyż 27 czerwca zaplanowano kolejną Sesję Rady Miasta Bochnia w czasie której odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza miasta Bochni i te głosowania będą ostateczne.

Dla uzmysłowienia jak przebiegały obrady komisji rewizyjnej, przybliżamy wyrywkowo (skrótowo) wybrane najciekawsze stanowiska radnych komisji rewizyjnej wypowiadających się w wyżej poruszanych kwestiach i odpowiedziach urzędników magistratu.

I tak: B. kosturkiewicz skierował pytanie do pani skarbnik: dochody majątkowe zostały wykonane w niewielkim stopniu, były zaplanowane znacznie wyższe, (przyp.red. - planowane dochody majątkowe w wysokości 29 003 309,52 zł) wykonano je w wysokości 9 240 825,75 – (przyp.red. - co stanowi 31,86 proc. planowanych) a mimo to nam się dochody zgadzają na samym końcu. Jak się to udało pani zrobić? Odpowiadając pani skarbnik stwierdziła, że mieliśmy wyższe wykonanie jeśli chodzi o dochody bieżące. Tutaj główny wpływ na tą sytuacje miała wypłacona dywidenda z miejskiej spółki MPWiK w wysokości 8 310 480,63 zł. Na tę sumę składają się 2 dywidendy. Nie uzyskaliśmy dochodu ze sprzedaży majątku. Plany na 9 mln złotych, zaś osiągnięte przychody w ogromnie niższym stopniu, ponadto nie chcieliśmy powiększać zadłużenia gminy z uwagi na obsługę, która wzrosła 6 krotnie patrząc na 2 lata wstecz. Stąd została podjęta decyzja pana burmistrza, jako przedstawiciela wspólników o wypłacie dywidendy.

B. Kosturkiewicz – tak, dokładnie, decyzję podjął przedstawiciel zgromadzenia wspólników, czyli pan burmistrz Stefan Kolawiński, który postanowił, że dochody 2 krotnie opodatkowane, raz podatkiem VAT drugi raz podatkiem CIT, zostały przekazane na konto budżetu i to właśnie nazywamy kreatywną księgowością. Jak wyjaśnił B. Kosturkiewicz podniesiono opłaty za wodę i ścieki aby wyrównać brakujące kwoty z w budżecie. Zyskał tylko budżet państwa, a stracili mieszkańcy miasta. Budżet się zamknął. Sama spółka MPWiK straciła na tym gdyż ograniczono jej płynność finansową, a ta musi być mocna przy staraniach o jakiekolwiek środki pomocowe czy też na przykład o kredyt czy pożyczkę. To sprawdzają instytucje takie jak np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te dane sprawdzają także banki. Jak dalej stwierdził: To było działanie na niekorzyść spółki MPWiK i działanie na niekorzyść mieszkańców naszego miasta. Oddanie części kapitału spółki na rzecz gminny jest to rzecz kuriozalna. Spółka ma prawo dochodzić swoich roszczeń od przedstawiciela zgromadzenia wspólników ale to jest problem spółki.

Zauważone wg komisji błędy zostały odzwierciedlone w piśmie do RIO i są również wyrazem braku udzielenia absolutorium.

K.Stompór