Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-06-30 16:49:42 przez Czas2012

Burmistrz otrzymał absolutorium

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miasta radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Wcześniej otrzymał od radnych wotum zaufania.

Jak wyglądał zeszłoroczny budżet uchwalony w grudniu 2020 roku? Fragment uchwały:

I. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 164.347.272,86 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 151.494.748,13 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 12.852.524,73 zł;

II. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 173.242.610,86 zł. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w wysokości 150.707.831,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 98.238.788,81 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.849.468,61 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 40.389.320,20 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.199.000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.936.274,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 833.769,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.500.000,00 zł;

III.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 22.534.779,05 zł.

Rok budżetwy pokazał, że miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie 7 234 845,42 zł, przy planowanym deficycie 11 633 812,41 zł.

Głosowanie poprzedziła dyskusja na temat Raportu o Stanie Gminy Miasto Bochnia na rok 2022. Głos zabierali zarówno mieszkańcy jak i radni. Poruszane tematy to m.in. spadająca demografia Bochni i jak to się przekłada na cenę za wywóz śmieci, turystyka czy brak ujęcia całościowych kosztów rewitalizacji miasta.

Radni nie debatowali jednak nad wykonaniem budżetu i bez żadnych większych zastrzeżeń udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu.

Wynik głosowania ws. wotum zaufania:

15 radnych za:
Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

3 radnych przeciw:
Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;
Wstrzymało się od głosu 2 radnych:
Zenona Banasiak, Damian Słonina;

Nieobecna: Celina Kamionka.

W głosowaniu absolutorium:

19 radnych za: Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymał się: Bogdan Kosturkiewicz;

nieobecna: Celina Kamionka.