Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-23 22:04:01 przez system

Czy burmistrz w tym roku otrzyma absolutorium?

Radni z komisji rewizyjnej Urzędu Miasta w Bochni podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie burmistrzowi Stefanowi Kolawińskiemu absolutorium za 2016 rok.

Decyzja radnych nie była jednak jednogłośna. Za udzieleniem włodarzowi Bochni absolutorium zagłosowały trzy osoby: Celina Kamionka, Kazimierz Ścisło oraz Zbigniew Włosiński. Przeciwko był przewodniczący komisji rewizyjnej Bogdan Kosturkiewicz, natomiast radny Marek Bryg wstrzymał się od głosu. Czy to oznacza, że podczas czerwcowej sesji Rady Miasta, kiedy będzie głosowana uchwała o przyznanie Stefanowi Kolawińskiemu absolutorium przez wszystkich radnych Gminy Miasta Bochni, głosy rozłożą się podobnie? Przekonamy się wkrótce. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku burmistrz Bochni nie otrzymał absolutorium. Gdyby taka sytuacja ponownie się powtórzyła, zapewne zostałoby to źle odebrane przez lokalne społeczeństwo i Stefan Kolawiński straciłby dużo w kontekście ewentualnego ubiegania się w przyszłości o reelekcje na stanowisko burmistrza Bochni.

Wniosek komisji rewizyjnej, w którym znajdują się punkty, które w największym stopniu wpływają na ocenę radnych podczas głosowania absolutoryjnego:

  1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 121 758 586,51 zł. Dochody wykonano w kwocie 116 302 343,87 zł, co stanowiło 95,52 % planu.

  2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 117 259 023,34 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 111 687 703,80 zł, co stanowi 95,25 % planu.

  3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy (uchwała Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku) kwotę 9 781 322,00 zł. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku kwotę tę zmniejszono do wysokości 6 622 169,80 zł, a wydatkowano kwotę 6 045 343,84 zł. Kwota ta stanowi 5,20 % zrealizowanych dochodów.

  4. Dochody bieżące budżetu zaplanowano w kwocie 114 612 677,62 zł, zrealizowano je w kwocie 111 431 353,88 zł, co stanowi 97,22 % planu. Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w kwocie 7 145 908,89 zł, zrealizowano je w kwocie 4 870 989,99 zł, co stanowi 68,16 % planu.

  5. Nadwyżka budżetu Gminy na koniec 2016 roku wyniosła 4 614 640,07 zł.

  6. Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniosło 32 650 000,00 zł.

  7. Gmina na 31 grudnia 2016 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

  8. Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale Nr S.O.VI-423/15/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. postanowiła pozytywnie - z uwagą – zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu, zaznaczając jednocześnie, „...że ocena wykonania budżetu Gminy uwzględniająca m.in. celowość i gospodarność działań podejmowanych przez organ wykonawczy, należy w tym przypadku do Rady Miasta.

Jak zaznaczył Bogdan Kosturkiewicz, były włodarz Bochni, a obecnie przewodniczący komisji rewizyjnej, liczby zaprezentowane powyżej nie budzą zastrzeżeń. Pojawiają się one jednak biorąc pod uwagę inne aspekty pracy Stefana Kolawińskiego... Jakie to aspekty? O tym dowiemy się zapewne już niebawem.