Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-21 23:25:54 przez system

Dlaczego zmieniły się kryteria przyjęć do przedszkoli?

W obecnym roku szkolnym zmieniły się kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli. Najważniejszym wyznacznikiem stał się zadeklarowany i opłacony przez rodziców maksymalny czas pobytu dziecka. Jakie były powody takich zmian pytał na sesji radny Piotr Dziurdzia.

Radny Piotr Dziurdzia złożył w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta interpelację, w której domagał się wyjaśnienia motywów zmian kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli. Czytamy w niej: *Bardzo wielu rodziców zapisujących swoje pociechy do przedszkoli ze zdumieniem przyjęło decyzje Burmistrza o zmianie kryteriów przyjęć, według których głównym wyznacznikiem był zadeklarowany i opłacony maksymalny okres pobytu dziecka w przedszkolu. Wielu rodziców intuicyjnie wyczuwa podtekst wprowadzonych zmian. Wydaje się, że w tym wypadku czysto merkantylne motywy przeważyły nad aspektami społecznymi tzn. pomocy gorzej sytuowanym rodzinom i wyjście naprzeciw tym rodzicom, którzy maja nieunormowany czas pracy. Bardzo proszę o podanie jednoznacznych motywów wprowadzonych zmian podczas rekrutacji do przedszkoli. *

Odpowiedź na powyższą interpelację została przygotowana przez Dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni panią Dorotę Palej-Maliszczak. Informuje ona m.in. że w trakcie rekrutacji wzięte zostały pod uwagę potrzeby rodziców w zakresie czasu trwania opieki przedszkolnej nad ich dziećmi. Jednak jej zdaniem: Właściwe wydaje się przyjęcie założenia, że większe są potrzeby rodziców wnioskujących o 10-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu niż rodziców wnioskujących o mniejsza liczbę godzin opieki przedszkolnej.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji podkreśla również finansowy wymiar sprawy: *Niewątpliwie w przyjętych zasadach postępowania nie można pominąć istotnego aspektu finansowego przejawiającego się w dbałości o gminy, która corocznie przeznacza coraz większe środki na utrzymanie miejskich przedszkoli. Nadmieniam, że przyjęty od lat poziom organizacji miejskich przedszkoli zapewnia opiekę przez 10 godzin dziennie i według tego kryterium przyjęta jest struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych. Przyjęcie dzieci na mniejsza liczbę godzin z pewnością spowodowałoby konieczność zwalniania pracowników bądź obniżania ich wymiaru zatrudnienia. Działania takie wiązałyby się z wypłatą odpraw nauczycielom. *

Dorota Palej-Maliszczak informuje również, że rodziny gorzej sytuowane mogą korzystać ze zwolnień z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu, dzięki czemu wprowadzona zmiana nie powinna w nich uderzać. Po analizie odpowiedzi właściwie narzuca się pytanie, dlaczego zmiana kryteriów nastąpiła dopiero w tym roku. Skoro nowe zasady przyjmowania do przedszkoli wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nie uderzają w mniej zamożne rodziny i zabezpieczają miasto przed dodatkowymi wydatkami (np. na odprawy dla nauczycieli) swoistą niegospodarnością można nazwać to, że obowiązują dopiero od obecnego roku szkolnego! Chyba nikogo nie dziwi fakt, że w obecnej sytuacji kryzysu finansowego władze miasta z tęsknotą patrzą na każdą wydaną z budżetu złotówkę. Jeżeli jednak Miasto chce wydać mniej na przedszkola (a na ten cel nie dostaje z budżetu państwa przysłowiowego „złamanego grosza”) to powinno się umieć do tego przyznać.

[MK]