Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-13 23:20:12 przez system

Dromost – to już jest koniec?

Manipulacja, czy omotanie? Była telewizja, media - lokalne i regionalne, byli i pracownicy. Wyemitowano reportaż, ludzie zobaczyli, co dzieje się w Bochni z firmą, która była kiedyś wizytówką miasta. No bo kto zbudował obwodnicę Bochni? Gdzieś tliła się nadzieja, że może zakład przetrwa.

Zimnym prysznicem okazała się decyzja zarządu spółki skierowana do komisji zakładowej Solidarności propozycji konsultacji zwolnienia grupowego, obejmującego 25 pracowników oraz skierowania do sądu wniosku o upadłość układową. Reszta załogi spodziewała się jednak dalszego świadczenia pracy. Tymczasem sąd podjął decyzję upadłości likwidacyjnej. Czy sędziowie się pomylili? Z pewnością nie, bowiem upadłość układowa występuje w przypadku, gdy dług firmy przekracza jej majątek. W przypadku Dromostu sytuacja ta nie występuje. I co mają myśleć o tym pracownicy?

Czy ktoś ich oszukał? Czy muszą sami szukać sprawiedliwości? Czy ich organizacja zakładowa Solidarność ma coś do powiedzenia? Kto doprowadził Dromost do bankructwa? Na te i inne wątpliwości chcą uzyskać odpowiedź od Prokuratury Rejonowej w Bochni, gdzie złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Może się mylą, ale mają nadzieję, że ich wątpliwości może rozwiać tylko dochodzenie i interwencja posła Edwarda Czesaka oraz dociekliwe media.

"Bochnia, dn. 13.05.2013 r.

Pokrzywdzeni: Pracownicy (w tym akcjonariusze)
przy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych „DROMOST” S.A. w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 16

Prokuratura Rejonowa
w Bochni
32-700 Bochnia
ul. Windakiewicza 9/2

Zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstw

Pracownicy (także jako akcjonariusze Spółki) informują, że członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST” S.A.w Bochni (KRS 233699, 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 16) doprowadzili ww. Spółkę do bankructwa.

Naruszając dodatkowo w sposób uporczywy prawa pracowników (także jako akcjonariuszy) i uprawnienia innych wierzycieli, nie przekazując żadnych informacji. Zarząd odwlekał działania restrukturyzacyjne, wystąpił o ogłoszenie upadłości ze znacznym opóźnieniem kiedy okazało się, że sytuacja jest dramatyczna. Pracownicy od miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń i innych świadczeń. Spółka ma ok. 5.000.000 zł. zaległości płatniczych, które nie mogły w żądnym razie powstać z dnia na dzień.

W 2006 r. Spółka została sprywatyzowana bez inwestora strategicznego przez tzw. akcjonariat pracowniczy. Zarząd (jako pracownicy) stopniowo skupował akcje jako osoby fizyczne m.in. z pensji wypłacanych z majątku Spółki przejmując stopniowo kontrolę nad Spółką. Obecnie występują dodatkowo powiązania rodzinne między członkami Zarządu i Radą Nadzorczą. Wygląda na to, że stopniowo przez nieudolne zarządzanie, brak dbałości o dobro Spółki i jej mienie, przedkładanie wyżej własnego interesu, naruszanie obowiązków wynikających z członkostwa w organach Spółki pozbawiano Spółkę majątku, obciążano nieruchomości, zadłużono Spółkę na znaczne sumy, naruszano uprawnienia akcjonariuszy oraz innych pracowników. Nie podejmowano działań naprawczych.

W czerwcu 2012 r. podczas spotkania kierownika Oddziału ZRM NSZZ Solidarność w Bochni z Zarządem Spółki nie przedstawiono rzetelnej informacji o sytuacji Spółki. Informowano wręcz, że po sprzedaży tzw. bazy w Łukanowicach pracownikom wypłacone zostaną zaległe wynagrodzenia i kondycja Spółki jest stabilna.

W szczególności wymagają kontroli, ustalenia faktów i szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami prawa:
1. Opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłości, rozporządzania majątkiem Spółki w sytuacji grożącej a następnie rzeczywistej niewypłacalności.
2. Ukrywanie strat i zaległości płatniczych względem podmiotów prywatnych. Spółka wykazywała jedynie brak zadłużenia o charakterze publicznoprawnym, co jest niezbędne do uczestniczenia w przetargach.
3. Sprzedaż części majątku przedsiębiorstwa zlokalizowanego ul. Partyzantów 16 w Bochni. Zarząd Spółki podjął decyzję nie informując uprzednio akcjonariuszy, w sposób wskazujący na wolę ukrycia ww. faktu a tym samym obawę co do zgodności z prawem.
4. 6-cio miesięczne zaległości w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników. Dotyczy to także innych świadczeń ze stosunku pracy, odpraw jubileuszowych, posiłków regeneracyjnych i innych. Jest to działanie długotrwałe i uporczywe. W szczególności należy zbadać jak w tym czasie wyglądało wypłacanie wynagrodzeń członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej oraz członkom ich rodzin zatrudnionych w Spółce i z czego się utrzymywali, gdy inni pracownicy pracowali przez pół roku bez pensji. Kontrolę w tej sprawie prowadziła też Państwowa Inspekcja Pracy.
5. Niejasny zakup (czy też leasing) 3 samochodów marki Kamaz w 2012 r. Samochody „stoją i nic nie robią”. Zarząd podjął się zlecenia tzw. AKCJI ZIMA za pośrednictwem niewiarygodnego kontrahenta, który nie zapłacił Spółce za podwykonawstwo choć Spółka poniosła znaczne koszty związane z realizacją ww. akcji np. zakup ww. samochodów. Kontroli wymaga na jakich zasadach i kto spowodował uczestnictwo w przetargu ww. kontrahenta, zawarcia umowy itd.
6. Zatrudnianie i wypłacanie wynagrodzeń członkom rodziny Zarządu i Rady Nadzorczej w sytuacji braku pracy w zakładzie i środków na wynagrodzenia dla pracowników.
7. Zlecenie wywozu na niejasnych zasadach „złomu” podmiotowi zewnętrznemu i niejasna sprzedaż tzw. płyt drogowych.
8. Brak regulaminu pracy i płacy
9. Brak właściwego nadzoru nad działalnością Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego

Pracownicy nie mają dostępu do danych i informacji ukrywanych przez organy Spółki. Analizy wymaga cała dokumentacja finansowo-księgowa Spółki, dokumentacja dotycząca spraw kadrowo-płacowych, umów z kontrahentami zewnętrznymi, dokumentacja czynności organów Spółki, przepływy środków pieniężnych i inne – konieczne do ustalenia stanu faktycznego i jego następczej oceny prawnej z zastosowaniem w szczególności:
 art. 586, 587 k.s.h.
 art. 218 § 1a k.k.
 art. 35 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 art. 300, 301, 302, 304 k.k.
 art. 296 k.k.
 art. 284 k.k.
 i innych przepisów karnych

Załączniki:
1. Lista z 31 podpisami pracowników,

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x Pan Edward Czesak, Poseł na Sejm RP
1 x ZRM NSZZ Solidarność w Krakowie
1 x a/a"