Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-24 19:34:05 przez system

Gmina Bochnia będzie mieć Młodzieżową Radę Gminy

15 maja odbędą się pierwsze w historii gminy Bochnia wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Bochnia. Radnym może być każda osoba uczęszczająca do szkoły gimnazjalnej na terenie gminy Bochnia i stale zamieszkała na terenie gminy Bochnia oraz każda osoba stale zamieszkała na terenie gminy Bochnia i uczęszczająca do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, która nie przekroczyła w dniu wyborów 18 roku życia.

Głównym celem działania MRGB zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest opiniowanie przez młodzież projektów niektórych decyzji dotyczących młodzieży, podejmowanych przez Urząd Gminy, Radę Gminy oraz jednostki pomocnicze gminy. Dodatkowymi celami działania MRGB są w szczególności:
- upowszechnianie zasad działania samorządu gminnego wśród młodzieży;
- podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy Bochnia;
- organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Do głównych zadań MRGB należy:
- przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej gminy Bochnia
- inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,

Każda z 31 miejscowości na terenie gminy Bochnia ma prawo do jednego reprezentanta w Młodzieżowej Radzie Gminy Bochnia (dalej MRGB). Wybory zostaną przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych.

W dniach od 27 kwietnia do 5 maja w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjalnych w godzinach ich pracy, a w dniu 5 maja do godziny 15:00, kandydaci na radnych mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury. W celu weryfikacji danych osoba
zgłaszająca swoja kandydaturę zobowiązana jest przedstawić swoja ważną legitymację szkolną oraz pisemną zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na kandydowanie do MRGB.

Listy kandydatów zostaną udostępnione poprzez rozplakatowanie na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Bochnia raz opublikowanie na stronach internetowych tych szkół i stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia.

Kandydatom na radnych MRGB przysługuje prawo prowadzenia kampanii wyborczej w terminie od 6 do 14 maja terenie swojej szkoły i miejscowości według zasad: kampania nikogo nie obraża, nie ośmiesza, kampania służy prezentacji programów
wyborczych kandydatów na radnych.

Wybory do MRGB odbeda sie 15 maja w godzinach od 07:00 - 15:00 w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Bochnia, w oznaczonych salach.

Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom, stale zamieszkałym na terenie gminy Bochnia, uczęszczającym do szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, którzy w dniu wyborów nie przekroczyli 18 roku życia oraz uczniom klas 5 i 6 szkół podstawowych. Karty do głosowania wydawane są wyborcom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, lub tymczasowego dowodu osobistego, zawierających dane potwierdzające prawo do udziału w wyborach.
Każdy głosujący na otrzymanej karcie wyborczej może oddać głos wyłącznie na 1 kandydata.

Z przeprowadzonego głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej i Komisarz Wyborczy.

Komisarz Wyborczy podaje do wiadomości wyniki głosowania w danym obwodzie wyborczym niezwłocznie po przeliczeniu głosów i podpisaniu protokołu. Ogłoszenie wyników odbywa się poprzez rozplakatowanie na terenie szkoły oraz opublikowanie informacji na stronie internetowej szkoły. Wyniki głosowania komisarz wyborczy przekazuje niezwłocznie wójtowi Gminy Bochnia w celu ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów do MRGB. Ogłoszenie wyników przez wójta odbywa się poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przesłaniu ich w formie elektronicznej do wszystkich szkół na terenie gminy Bochnia w celu ich opublikowania na terenie szkół i na stronach internetowych szkół.

Kadencja nowowybranej Rady trwać będzie rok