Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-05 09:36:08 przez system

Gmina Bochnia: ciekawa inicjatywa mieszkańców

Jak Rada Gminy odniesie się do projektu pod patronatem prezydenta RP?

W dniu 3 grudnia br. Stowarzyszenie „Gmina Bochnia dla Wszystkich” złożyło na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Bochnia Pani Zofii Pukal, projekt uchwały dotyczący zmian w Statucie Gminy Bochnia, poprzez wpisanie możliwości składania obywatelskich projektów uchwał w dowolnych sprawach pozostających w gestii samorządu.

Inicjatywa pod hasłem „TWOJA GMINA JEST TWOJA”, prowadzona jest w ramach akcji „Masz głos masz wybór” i została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Jak nam powiedziała Renata Siatka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia GBDW: - Podobna inicjatywa - chodzi o budżet obywatelski - kiełkuje nieśmiało w szeregach radnych Urzędu Miasta, znak to niewątpliwy, że czasy się zmieniają, a obywatele chcą partycypować w zarządzaniu samorządami i jak w naszym przypadku, liczą na wsparcie mediów.

Poniżej prezentujemy pełny tekst proponowanej uchwały:

Projekt Stowarzyszenia: „Gmina Bochnia dla Wszystkich”
Uchwała Nr ....../2013
Rady Gminy Bochnia
z dnia ....... grudnia 2013
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy w Bochni uchwala co następuje:
§ 1
W załączniku nr 5 do Statutu Gminy Bochnia przyjętego uchwałą nr VI/71/03 z dnia 20
czerwca 2003 r. – stanowiącego Regulamin Rady Gminy Bochnia - wprowadza się
następującą zmianę:
1. w § 20 ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „....Rada, Wójt, Komisje Rady”
dodaje się zapis:
„oraz mieszkańcy Gminy”.
2. dodaje się § 20 a w brzmieniu:
„1. Mieszkańcy Gminy mogą wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy w
sprawach istotnych dla wspólnoty samorządowej – należących do właściwości Rady
2. Wniosek o podjęcie uchwały wraz z jej projektem należy złożyć do Przewodniczącego
Rady co najmniej na 7 dni przed terminem zwołanej sesji wraz z:
1) wskazaniem osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów w sprawie
przedkładanego projektu uchwały
2) listę osób popierających inicjatywę w liczbie nie mniejszej niż 50 – stale zamieszkujących
na terenie Gminy Bochnia i wpisanych do stałego rejestru wyborców prowadzonego w
Urzędzie Gminy Bochnia.
Lista ma zawierać: imię i nazwisko, adres, Nr PESEL i podpis.
3. Rada Gminy podejmie głosowanie nad projektem uchwały zgłoszonym przez mieszkańców
gminy na najbliższej sesji w przypadku gdy spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 2.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Bochnia Nr ......../2013 z dnia .... grudnia 2013 r. w
sprawie: zmiany Statutu Gminy Bochnia.
Przedłożony projekt uchwały nazwany przez autorów: obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą jest tyleż zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym co nadto
stanowiący odpowiedź na treści sformułowane już w Statucie Gminy Bochnia – gdzie
określono chociażby:
Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców Gminy.
Wskazana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stanowić będzie urzeczywistnienie idei
samorządowej wśród mieszkańców Gminy Bochnia – co czyni przedłożony projekt uchwały
Rady Gminy Bochnia uzasadnionym, a zarazem koniecznym.