Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-04 17:54:23 przez system

Gmina Bochnia: nowy budżet starego autorstwa

Jak pisaliśmy wcześniej, Rada Gminy Bochnia przyjęła uchwałę budżetową na rok 2015. Projekt tej uchwały, noszący datę 15 listopada 2014, został skonstruowany jeszcze przez Jerzego Lysego. Z jaką finansową rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć Markowi Bzdekowi?

Dochody Gminy to – 44.671.393.,64 zł.
Wydatki – 46.221.393, 64 zł.
Deficyt – 1.550.000,00 zł.

Na pokrycie tego deficytu, jak i na spłatę wcześniejszych zobowiązań planowane są kredyty i pożyczki w wysokości 2.400.000,00 zł. Gmina może również zaciągnąć i kredyty na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000. zł.

Na spłatę rat dotychczasowych kredytów i pożyczek przewidziano łącznie 850.000 zł, natomiast koszt obsługi (czyli spłata odsetek) dotychczasowego zadłużenia wyniesie 450.000 zł.

Gmina planuje w 2015 roku utworzyć też dwie rezerwy budżetowe: ogólną, w wysokości 149. 708,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe: 100. 292,00 zł

Na dochody gminy składają się przede wszystkim dotacje celowe ze skarbu państwa. Najważniejsze z nich to:
- subwencja oświatowa: 15. 284, 609,00 zł
- pomoc społeczna: 4. 717 024,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 2.584.144,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie: 3.994. 173 zł.

Dochody własne gminy pochodzą głównie z podatków: od osób prawnych: 2.285.639,00 zł, oraz od osób fizycznych (m.in. podatek rolny, od nieruchomości, podatek śmieciowy i in.) – 15.031.177,00 zł.

Ciekawostką jest planowany dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 70 000 zł, dochód z wpłat mieszkańców partycypujących w budowie kanalizacji Północ i Południe – 450 000 zł, oraz – udział ludności Nieszkowic Wielkich w budowie wodociągu Południe – 20 000 zł.

Jak już powiedzieliśmy wcześniej, najważniejsze wydatki Gminy Bochnia przewidziane są na oświatę - 21mln 900 tys., administrację - 4 mln 490 tys, opiekę społeczną – ponad 6.000.000, 00 zł. Inwestycje pochłoną 4.459.000,00, w tym 810 tys – budowa wodociągu Południe.
Inne ważne wydatki to: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 5. 344. 509, 64 zł (w tym ponad 3 mln na wydatki inwestycyjne), Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 1. 750.000,00, oraz Kultura Fizyczna i Sport - 2.015.000,00 (w tym utrzymanie krytej pływalni).

Ile będzie kosztowało RPK, którego gmina Bochnia jest w tej chwili jedynym udziałowcem? Przeznaczono na ten cel
1 300 000,00 zł.

1.800.000, 00 zł planuje się wydać na utrzymanie (wraz z płacami pracowników) krytej pływalni w Proszówkach. Zapewne ta suma byłaby znacznie wyższa, gdyby nie wpływy z biletów na basen i na lodowisko, planowane w kwocie 600.000,00 zł.

Równie trudno znaleźć sumę, którą Gminę Bochnia będzie musiała wydać na utrzymanie budynku po byłym hotelu „Florian”. Czy kryją się ona w dziale Gospodarka Mieszkaniowa – 70 tys., czy też w Gospodarce Komunalnej i Ochronie Środowiska, w punkcie „utrzymanie obiektów komunalnych” – 259.509, 64 zł, czy też po części w obu tych działach?

Budżet, jaki nowy wójt odziedziczył po swoim poprzedniku nie należy do łatwych. Pociechą jest zapewne fakt, że Gmina Bochnia jest mało zadłużona. W sierpniu 2014 wskaźnik zadłużenia wynosił 13, 6 % (wg, czasopisma samorządowego „Wspólnota”), podczas kiedy w Łapanowie aż 64,6% (przy dopuszczalnym limicie zadłużenia wynoszącym 60%), a w Nowym Wiśniczu – 49, 8%.

eb