Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-15 13:32:50 przez system

Gmina Bochnia: trudne absolutorium-34 zarzuty RIO dla urzędu

Podczas sesji Rady Gminy Bochnia 12 czerwca 2013 radni udzielili absolutorium wójtowi Jerzemu Lysemu. Jednak po raz pierwszy od dawna nie stało się to jednogłośnie.

Przeciwko absolutorium głosował radny Zbigniew Bachmiński, podpierając się mocnymi argumentami: były nimi 34 zarzuty w protokole pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 grudnia 2012 (<http://www.krakow.rio.bip.net.pl/?a=3440>). Aż 11 z tych zarzutów dotyczyło niewykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, z czerwca 2011. Takie zjawiska jak brak odpisów na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli, niewypłacanie im dodatków uzupełniających czy ich nieterminowość, nieprawidłowa inwentaryzacja majątku gminy, zalęgłości wobec kontrahentów - to tylko niektóre z zadawnionych „grzechów” Urzędu Gminy. Jak stwierdził radny Bachmiński, nierealizowanie tych zaleceń pokontrolnych przyjęło postać chroniczną.

RIO zarzuciło też Urzędowi Gminy zawieranie umów z mieszkańcami dotyczących udziału w finansowaniu kanalizacji, co jest niezgodne z prawem i zażądało zaniechania tego. Przy tej okazji radny Zbigniew Bachmiński przypomniał sprawę sołtysa z Brzeźnicy, który został zawieszony w swojej funkcji, a potem pozbawiony praw wyborczych, tylko dlatego, że w sprawie finansowania kanalizacji miał takie samo zdanie jak RIO…

Poważne nieprawidłowości miały też miejsce podczas remontu kładki w Damienicach (realizowanego wspólnie z Miastem Bochnia), kiedy to bez przetargu powierzono dodatkowe prace temu samemu wykonawcy.

Również zatrudnienie radcy prawnego budziło zastrzeżenia kontrolerów – podpisano z nim umowę z pominięciem procedury przetargowej, przewidzianej dla wydatków powyżej 14 000 euro.

Niezależnie od protokołu RIO radny Bachmiński zarzucił Urzędowi Gminy brak tzw. funduszów sołeckich. Jest to tym dziwniejsze, że fundusze te są dotowane przez rząd, a więc rezygnacja z nich to rezygnacja z zewnętrznych środków, które mogłyby bardzo pomóc gminie w trudnych czasach recesji.

Następną sprawą jest bardzo niska pozycja w rankingu pozyskiwania funduszy unijnych dla gmin, a także - nieprzejrzystość Urzędu. Znalazło to swój wyraz w raporcie Fundacji Stańczyka, dotyczącym tej sprawy. UG Bochnia znalazł się tam na 150 miejscu wśród 182 gmin małopolskich.

Podczas sesji Rady Gminy wszystko to zostało zaprezentowane. (Nawiasem – nasz reporter usiłował nagrać wystąpienie Zbigniewa Bachmińskiego i położył przed nim dyktafon. Spotkało się to z ostrą reakcją przewodniczącej Zofii Pukal, która kategorycznie zabroniła nagrywać bez zgody Rady! - było to złamanie przez przewodniczącą ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Wystąpienie radnego nie przekonało nikogo z jego kolegów. Ostatecznie Jerzy Lysy otrzymał absolutorium wynikiem 14: 1.