Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-23 19:49:36 przez system

Gmina Bochnia walczy ze smogiem

Gmina Bochnia ogłasza nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany źródła ciepła dofinansowanego z WFOŚIGW w ramach programu ograniczania niskiej emisji PONEze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ze środków budżetu Gminy Bochnia.

Gmina Bochnia planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ogłoszonym naborze na rok 2018 w programie „Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚ w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Termin ostateczny składania wniosków do WFOŚ w Krakowie – do 30.03.2018 r.

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku dokonania inwestycji, polegającej na likwidacji pieców węglowych, kotłów starej generacji opalanych węglem, kotłowni koksowo-węglowych, zwanych dalej „źródłem ciepła opalanym paliwem stałym” oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci:

a) ogrzewania gazowego
b) ogrzewania węglowego spełniającego normy „Ekoprojektu”

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Termin składania deklaracji od zainteresowanych mieszkańców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2018 r. w godzinach pracy Urzędu na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.

Liczba miejsc w projekcie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Deklaracje złożone po w/w terminie będą przyjmowane na listę rezerwową.

Przed uzupełnieniem deklaracji zaleca się zapoznanie się z Regulaminem „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” umieszczonego na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podjęcie przez Gminę Bochnia działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Finansowanie działań w ramach Programu PONE nastąpi w 2018 r.

Inwestycja musi zostać zakończona i rozliczona do 30 września 2018 r.

Uprawnionymi do składania deklaracji udziału w projekcie wymiany źródła ciepłasą osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bochnia.
Przy wyborze wniosków do Programu PONE liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Gminy Bochnia.

Deklarację można pobrać TUTAJ.