Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-19 17:16:43 przez system

Idzie nowe w śmieciach-coraz mniej własnego wyboru

Na najbliższej (czwartek 25 października) sesji Rady Miasta, radni po raz kolejny pochylą się nad projektami uchwał zmieniających system gospodarowania odpadami w mieście, na zgodny z nową „ustawą śmieciową”.

Co się zmieni? - dotychczas to na właścicielu posesji, czy też najemcy lokalu mieszkalnego ciążył obowiązek posiadania aktualnej umowy na wywóz śmieci z wybraną przez niego firmą świadczącą takie usługi. Od 1 lipca właścicielem wszystkich śmieci w mieście będzie samorząd i to na nim spoczywać będzie odpowiedzialność za odbiór śmieci od mieszkańców, odpowiednie ich przetworzenie i wywiezienie.

Nowy system zakłada zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów. Obywateli mają do tego zachęcić niższe opłaty za odbiór posegregowanych śmieci. Zostały już stworzone wojewódzkie plany gospodarki odpadami i przepisy normujące gdzie mają powstać regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. Tym samym wskazano miejsca, gdzie samorządy będą dostarczać odpady do przetwarzania: np. spalania, sortowania, kompostowania. Śmieci z terenu Bochni trafią przede wszystkim do Tarnowa, a awaryjnie do Krakowa.

By przejąć śmieci od mieszkańców samorząd może podzielić miasto na sektory i do 1 lipca przyszłego roku musi wybrać w drodze przetargu firmy obsługujące dane rejony.

Do końca tego roku radni powinni ustalić sposób pobierania od mieszkańców opłat. Ustawa przewiduje kilka sposobów ich naliczania: od gospodarstwa, od liczby mieszkańców w domu, od ilości zużytej wody lub od powierzchni mieszkania.

Samorząd musi zadbać, aby metoda obliczania stawki opłaty za wywóz oraz wysokość opłaty za odbiór odpadów zagwarantowały szczelność i sprawiedliwość systemu naliczania opłaty śmieciowej.

Magistrat będzie musiał także prowadzić przewidywaną w nowych przepisach sprawozdawczość dotyczącą systemu gospodarki odpadami na jego terenie, a także prowadzić nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu.

Owo prawidłowe funkcjonowanie oznacza między innymi osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Jest to niezwykle ważne, ze względu na wysokie kary, jakie samorząd poniesie, w przypadku nieosiągnięcia tych poziomów.

Terminy:
Do 1 stycznia 2013 r. Rada Miasta musi podjąć szereg uchwał normujących sposób wdrożenia „ustawy śmieciowej” na terenie Bochni. Projekty tych uchwał były przedmiotem konsultacji podczas ostatniej sesji Rady Miasta (tzw. pierwsze czytanie). Są one dostępne na oficjalnej stronie miasta www.bochnia.pl (zakładka po prawej stronie zatytułowana „Nowy system gospodarki odpadami w naszym mieście”).

Do 1 lipca 2013 r. samorząd musi rozstrzygnąć przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. Musi także podpisać umowy między gminą i przedsiębiorcami, wybranymi w przetargu, na odbiór odpadów. W tym terminie musi więc zacząć w pełni funkcjonować nowy system gospodarki odpadami.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy będą musieli skutecznie wycofać się z posiadanych umów z firmami zajmującymi się wywozem śmieci. Ważne, aby pamiętać, że dotychczasową umowę należy rozwiązać samodzielnie. Należy to zrobić odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie, dotyczących rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia).

Do 15 marca 2013 r. trzeba będzie złożyć w Urzędzie Miasta pierwszą deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów z ich posesji.

Jeśli uchwały, o których napisano wyżej wejdą w życie, w brzmieniu projektów, to mieszkańcy do 15 dnia każdego miesiąca będą wnosić opłatę za odbiór śmieci. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie trzeba uiścić w ciągu 30 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za odbiór odpadów, należność w zmienionej wysokości będzie się uiszczać w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Z opłat tych samorząd pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
- odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu.

- Niemal wszystkie samorządy w Polsce spodziewają się, że od lipca 2013 r. wywóz śmieci będzie droższy niż dziś – mówi Tomasz Przybyło, zastępca burmistrza Bochni, który kieruje specjalnym zespołem składającym się z pracowników wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, wydziału Promocji i Rozwoju Miasta oraz z Zamówień Publicznych, powołanym w celu wprowadzenia w życie zapisów „ustawy śmieciowej”. – Również Bochnię wywożenie odpadów, we wskazane przez sejmik województwa małopolskiego miejsca, będzie kosztowało więcej niż dotychczas.

Według ustawodawcy są to koszty warte poniesienia, ponieważ mają przynieść efekt nieprzeliczalny na pieniądze – uporządkowanie środowiska naturalnego. Po wprowadzeniu tych zmian ma zniknąć większość małych wysypisk śmieci. Ich zadania przejmą regionalne instalacje, w tym planowana spalarnia w Tarnowie, która ma powstać do 2018 r. Sukcesywnie będzie się też zwiększać ilość surowców odzyskiwanych z odpadów.