Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-19 17:36:47 przez system

Jak postępujemy z naszymi śmieciami po 1 lipca?

Wypełniając ustawowy obowiązek nałożony na samorządy ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Miasta Bochnia podjęła 21 października 2012 r., stosowną uchwałę.

Według niej od 1 lipca br. na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmować będzie następujące frakcje:
- papier i tekturę,
- szkło bezbarwne i kolorowe,
- tworzywa sztuczne (typu pet i plastik przemysłowo-gospodarczy),
- metale,
- odpady zielone.

Odpady te należy zbierać w workach lub pojemnikach, zgodnie z zasadami segregacji.

Poniższe frakcje:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
będą odbierane według następujących zasad:

Przeterminowane leki można bezpłatnie zwrócić do aptek:
1. Apteka „Remedium II” – Supermarket Cold LUX 2, ul. Krakowskie Przedmieście 19,
2. Apteka Prywatna s.c. Kowal Zbigniew – Kukla Leszek, ul. Wojska Polskiego 5,
3. Apteka Prywatna „Floris” U. Tomczyk, M. Jacak Sp. j. ul. Floris 12,
4. Apteka „J&G Suwara” Sp. j., ul. Gołębia 1,
5. Apteka „Centrum” Wójs W., Nizińska A. Sp. j., ul. Rynek 6.

Zużyte baterie zbierane są w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz w budynku Urzędu Miasta (Punkt Obsługi Klienta).

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, telefony, żelazka itp.) można oddać w sklepie, w momencie zakupu nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe będą także odbierane bezpośrednio od mieszkańców, 2 razy w ciągu roku, według harmonogramu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych będzie można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wszystkie te odpady, których nie da się posegregować, należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta lub bez dodatkowych opłat w Banku PKO SA I/O w Krakowie, I filia w Bochni ul. Rynek 17 lub ul. Kazimierza Wielkiego 9 oraz przelewem na rachunek bankowy: 82 1240 1431 1111 0010 0293 1790

Wszelkie zapytania i uwagi mozna kierować na nr: 14 6149133 lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 - pokój 06.