Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-05 12:40:18 przez system

Jaki będzie budżet Powiatu na 2018?

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni uchwalono budżet na 2018 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu pochyliło się 19 radnych, z czego 17 wydało opinię pozytywną a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Budżet powiatu na 2018 rok zakłada:

na kwotę planowanych dochodów złożą się:
- dochody bieżące - 92 055 419,24 zł (w roku 2017: 93 689 219,54 zł )
- dochody majątkowe – 14 910 091, 86 zł

na kwotę planowanych wydatków:
- wydatki bieżące 89 335 748, 75 zł (w roku 2017: 101 977 186,54 zł)
- wydatki majątkowe – 31 511 033,22 zł.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu bocheńskiego na rok 2018.:

 1. Transport i łączność – 17 447 777, 81 zł a najważniejsze zadania to:
 2. rozbudowę drogi powiatowej w Siedlcu, Gierczycach oraz Nieszkowicach Małych – 2 999 999,83 zł.
 3. rozbudowę drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania w Grabiu i Lubomierzu – 2 998 866,59 zł.
 4. rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Bochnia – Gawłów – 2 940 882, 43 zł.
 5. rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Lipnica Murowa – Żegocina – 5 013 529,20 zł.
 6. przebudowa drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów – 1 011 798 zł.

 7. Gospodarka mieszkaniowa – 516 991, 16 zł. w ramach czego przewidziana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Windakiewicza 9 oraz remont drogi dojazdowej do terenu byłej kopalni w Siedlcu.

 8. Działalność usługowa – 3 061 031, 77 zł. – realizacja projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”

 9. Administracja publiczna – 53 000zł. z przeznaczeniem na prace konserwacyjne w Archiwum.
 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 86 000 zł. w tym 40 tys. dla Komendy Powiatowej Policji i 46 tys. dotacje dla OSP.
 11. Oświata i wychowanie – 3 173 784, 48 zł. w tym m.in. :
 12. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2 024 099,93 zł.
 13. Małopolska Chmura Edukacyjna – 500 000 zł.
 14. Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy – 65 885,11 zł.
 15. remont wraz z modernizacją budynku warsztatów szkolnych w Łapanowie na potrzeby utworzenia Centrum Kuchni Regionalnej – 287 799, 44 zł.
 16. przebudowa boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni – 125 000 zł.
 17. remont podejścia i chodników przy budynku SOSW na ul. Stasiaka – 110 000 zł.
 18. Ochrona zdrowia – 450 000 zł. w tym przebudowa i modernizacja kuchni szpitalnej oraz remont chodników.
 19. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21 000 zł. na remont ogrodzenia i kostki wokół PUP.
 20. Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 200 zł. - przebudowa parkingu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i hydroizolacja budynku Domu Dziecka.
 21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50 000zł. - dotacje na renowacje obiektów zabytkowych.
 22. Kultura fizyczna – 6 576 248 zł. przeznaczone na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną.
  Ponadto Rani uchwalili plan pracy i kierunki działania Rady Powiatu w Bochni na 2018 rok. Przyjęto również uchwałę w sprawie dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przed podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Bocheńskiego.