Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-12-27 20:21:22 przez system

Jaki budżet-jakie wydatki?

Radni przyjęli dziś projekt przyszłorocznego budżetu. Mimo długiej dyskusji głównie nad poprawkami za przyjęciem zaproponowanego przez burmistrza planu wydatków na przyszły rok opowiedziało się 17 radnych. 4 wstrzymało się od głosu.

Jaka kwota będzie musiała wystarczyć by przez najbliższy rok funkcjonowało nasze miasto? Dochody miejskiego budżetu przewidziano na prawie 150 mln zł. Zapis w projekcie uchwały budżetowej mówi: ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 149.778.807,21 zł, w tym dochody bieżące to 127.545.956,19 zł, a dochody majątkowe 22.232.851,02 zł.

Wydatki będą jednak wyższe. Uchwalono je na kwotę 156.378.807,21 zł. Zabraknie więc 6.600.000,00 zł. Ta różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi jednak planowany deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.600.000,00 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 119.633.889,55 zł, w tym są zawarte:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 82.699.492,03 zł. Kwota ta zawiera

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49.048.292,06 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie

33.651.199,97 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.179.000,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.779.334,94 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie

476.062,58 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.500.000,00 zł;

  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.744.917,66 zł

Inne ogólne zapisy budżetu:

  1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 000 000,00 zł

  2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 400 000,00 zł

  3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacje) w roku 2019

w wysokości 12 000 000,00 zł, z czego:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 600 000,00 zł,

2) spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pokrycie kosztów emisji obligacji

w kwocie 5 400 000,00 zł.

Całościowo wydatki są więc wyższe niż w zeszłym roku o prawie 20 mln zł – dokładnie o 19 491 261 zł.

pw