Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-10-02 20:31:16 przez Czas2012

Jan Flasza Honorowym Obywatelem Królewsko-Górniczego Miasta Bochni

Jan Flasza, wieloletni dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, wybitny historyk, autor przewodników i książek, popularyzator wiedzy o mieście i regionie, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Królewsko – Górniczego Miasta Bochni. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.

Czwartkowa sesja (29.09.22) rozpoczęła się od uroczystości. Było nią wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Królewsko–Górniczego Miasta Bochni Janowi Flaszy. Przed rozpoczęciem obrad został odczytany przez przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Kosturkiewicza tekst uzasadnienia.

Wniosek w sprawie nadania Janowi Flaszy tego zaszczytnego tytułu był pomysłem byłego burmistrza Wojciecha Cholewy i grupy mieszkańców. Wniosek wpłynął do Magistratu w lipcu tego roku z poparciem ponad 600 osób. Najpierw zajmowała się nim Komisja Honorowa w składzie: przewodniczący rady miasta, przewodniczący komisji stałych oraz burmistrz miasta, gdzie uzyskał pozytywną opinię. Ostateczną decyzję podjęła Rada Miasta w sierpniu.

Jan Flasza odebrał nie tylko tytuł, kwiaty i gratulacje ale także owacje na stojąco.

Przewodniczący Rady Bogdan Kosturkiewicz po przeczytaniu Aktu Nadania wręczając tytuł powiedział: Dla wielu mieszkańców naszego miasta jest Pan instytucją. Mówiąc Jan Flasza słyszało się Muzeum w Bochni. Mówiąc Muzeum w Bochni słyszało się Jan Flasza.

W krótkim przemówieniu jakie wygłosił Jan Flasza podkreślił, że paradygmaty "królewski" i "górniczy" związane z tym tytułem są dla niego badzo ważne i bardzo wiele mówią.

Mówią o historii, mówią o tradycji, mówią o pamięci i kulturze tego miasta. Historia, tradycja, pamięć i kultura są filarami tego co moglibyśmy nazwać tożsamością bocheńską. Te filary podtrzymują to, że czujemy się w tym miejscu jakoś wzmocnieni tym dziedzictwem, dziedzictwem przeszłości, tym co pozostawiły nam przeszłe pokolenia.

Całe życie poświeciłem jednemu celowi, by przekonać mieszkańców, a początkowo także siebie, że historia, tradycja, pamięć i kultura są wielkim atutem tego miasta, że dzięki nim Bochnia może być bardzo silnym ośrodkiem, może czerpać z tej tradycji, nie tylko po to by można było słychać zajmujących opowieści o historii, ale żeby również ta przeszłość dawała nam coś co będzie kształtować współczesność, co byłoby życiodajną tkanką z której czerpie współczesność.

Chciałem przede wszystkim podziękować ludziom, których w tym mieście spotkałem, także w związku z wykonywaną pracą. […] Nas kształtują ludzie. To jakaś cząstka, jakaś odrobina, jakiś refleks, jakiś promień, powoduje, że stajemy się jacyś inni. To nas przekształca. Ja tych ludzi miałem okazje spotkać bardzo wielu. Czasem były to postacie bardzo wybitne, ale także wiele mądrości mogłem się nauczyć od ludzi prostych, zwłaszcza badając przeszłość, sięgając do jej sedna – mówił dziękując za wyróżnienie Jan Flasza.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Królewsko- Górniczego Miasta Bochni”.

W dniu 7-ego lipca 2022 roku do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Królewsko – Górniczego Miasta Bochni” Panu Janowi Flaszy. Został on podpisany przez stałych mieszkańców miasta Bochni, w ilości nie mniejszej niż 500 osób, co czyni skutecznym spełnienie pierwszego warunku sine qua non określonego w § 8 pkt 1 uchwały Nr XXIII/241/04 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie: Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Królewsko – Górniczego Miasta Bochni” - czytał przewodniczący Rady.

Zgodnie z § 8 pkt 2 powoływanej powyżej uchwały wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Honorowej. W dniu 16 sierpnia 2022 roku Przewodniczący Komisji Honorowej uzyskał zgodę osoby wnioskowanej do nadania tytułu. W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

/media/user/images/upload/Wrzesien/wrzesien 2022/Jan_Flasza.jpg

Uzasadnienie do uchwały jest informacją przedłożoną przez wnioskodawców.

Jan Flasza urodził się 23 czerwca 1952 r. W Gierczycach. Edukację rozpoczął w czteroklasowej szkole w rodzinnej miejscowości, którą następnie kontynuował w szkole podstawowej w Siedlcu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, gdzie w 1971 r. zdał maturę. W 1976 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1976-1982 pracował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, wpierw na stanowisku starszego bibliotekarza; od 1978 r. był kierownikiem Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów.

W 1982 r. podjął pracę jako asystent w dziale historycznym Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni; w 1983 r. został starszym asystentem, a od 1985 r. pełnił rolę adiunkta, w 1989 r. awansował na stanowisko kustosza, a następnie w 1992 r. na starszego kustosza. Z dniem 16 sierpnia 1993 r. został powołany na stanowisko dyrektora Muzuem. Funkcję tę piastował do 27.08.2021. Jan Flasza został wybrany do Rady Miejskiej pełniąc funkcję radnego w latach 1994-98. W 2003 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz pielęgnowania wielowiekowej historii Bochni oraz jej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej Kapituła pod przewodnictwem Burmistrza przyznała Janowi Flaszy zaszczytny tytuł „Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni”. Jan Flasza jest żonaty, ma jedną córkę.
Muzeum pod jego kierunkiem było instytucją znaną nie tylko ze swoich bogatych i różnorodnych zbiorów, lecz także z działalności wystawienniczej w kraju i za granicą. Charakteryzowało się również oryginalnym, szeroko rozwiniętym nurtem pracy edukacyjno-oświatowej. Poprzez systematyczne, wieloaspektowe podkreślanie i wykazywanie znaczenia tej instytucji dla historii i tradycji lokalnej, muzeum zyskało szczególną aurę społecznej przychylności i życzliwości nie tylko środowiska bocheńskiego. W rezultacie pozyskało do swoich zbiorów między innymi cenne kolekcje ofiarowane przez m.in.: Norberta i Annę Schlang z Wiednia (pamiątki związane z burmistrzem Bochni Ferdynandem Maissem), ks. arcybiskupa Henryka J. Nowackiego (medale, okazy filatelistyczne, książki związane z pontyfikatem papieża Jana Pawła II), oraz zbiory sztuki chińskiej (dary Stanisława Tworzydły z Warszawy)
.

Dzięki niemu Muzeum w Bochni nawiązało kontakty z muzeami za granicą, owocujące od wielu lat wzajemną wymianą wystaw, uczestnictwem w sesjach naukowych, realizacją wspólnych projektów (m. in. Dni Kultury Żydowskiej w Kieżmarku). Poza muzeum kieżmarskim muzeum bocheńskie posiada bardzo dobre, systematyczne kontakty z innymi muzeami na Słowacji – w Lewoczy, Starej Lubowni i Bardiowie oraz z Muzeum Górniczym w Bad Salzdetfurth (Niemcy, Dolna Saksonia).

Jan Flasza był autorem licznych, ważnych wystaw muzealnych, których wiele prezentowano winnych ośrodkach w Polsce i poza granicami kraju. Jest pomysłodawcą projektów od lat realizowanych przez muzeum bocheńskie:

Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni (od 1995),

Wirydarz pełen muzyki. Koncerty muzyki folkowej i poetyckiej na dziedzińcu muzealnym (od 1996),

Utworzenie stałej ekspozycji dawnego malarstwa religijnego po uprzednim przeprowadzeniu konserwacji kilkudziesięciu obrazów (2001),

Bocheński Dzień Świętego Mikołaja (od 2001),

• „Muzealia”. Dni Otwarte Muzeum, organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów (od 2002), „Musica Antiqua in Yigilia Sanctae Cunegundis” (od 2003),

WEB -Wirtualna Encyklopedia Bocheńska (od 2004 na stronie internetowej muzeum bocheńskiego: www.muzeum.bochnia.pl

Pozyskanie środków z Komitetu Badań Naukowych na realizację programu badawczego z zakresu archeologii pt. Produkcyjny ośrodek garncarski u schyłku starożytności nad dolną Rabą – charakterystyka, geneza, interpretacja, odrębności. Organizacja Pikniku Archeologicznego w Szczurowej, prezentującego wyniki badań,

Był współorganizatorem i kreatorem Czwartkowych Spotkań Muzealnych, organizowanych nieprzerwanie od 1983 r., podczas których wygłosił 25 wykładów o tematyce regionalnej,

Był pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych”,

Był założycielem i redaktorem naukowym „Rocznika Bocheńskiego” wydawanego od 1993 r. przez Muzeum im. prof. Stanisława Fischera; także autorem kilku zamieszczonych w nim artykułów,

Jest autorem licznych publikacji poświęconych przeszłości Bochni i regionu. Od 1990 r. zamieszcza regularnie w miesięczniku „Kronika Bocheńska” teksty z zakresu dziejów miasta i regionu. Opracowania z tego zakresu opublikował także między innymi w czasopismach:
„Bibliotekarz”, „Brama Trzeciego Tysiąclecia. Katolickie pismo społeczno-kulturalne”, „Dziennik Polski”, „Niedziela”, „Pieśń Skrzydlata”, „Poradnik bibliotekarza”, „Powiększenie”, „Spotkania z Zabytkami”, „Suplement”, „Temi. Tarnowski Magazyn Informacyjny”, „Wiadomości Bocheńskie”. Kwartalnik społeczno-kulturalny”, „Text & Cover”
.

Jest członkiem rady redakcyjnej rocznika „Małopolska, regiony -regionalizmy -małe ojczyzny” wydawanego przez Małopolski Ośrodek Dokumentacji Regionalnej. W „Małopolsce” opublikował także obszerne teksty biograficzne o wybitnych regionalistach bocheńskich -Stanisławie Fischerze i Piotrze Galasie oraz o zbiorach i działalności Muzeum w Bochni.

Był popularyzatorem historii i zabytków Bochni oraz regionu w mediach. Był konsultantem i brał udział w realizacji filmów dokumentalnych oraz audycji telewizyjnych prezentujących historię Bochni i regionu oraz zabytki na tym terenie, m.in. z cyklu „Wielkie historie małych miast”. Wielokrotnie prezentował te zagadnienia na antenie Programu I-ego Polskiego Radia, Polskiego Radia BIS, Radia Kraków, RDN Małopolska, Radia MAKS.

Był wieloletnim prezesem Bocheńskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Książki (od 1978 r.), obecnie przewodniczy komitetowi założycielskiemu Bocheńskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1990 r. za działalność społeczną w TPK został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 1995 r. był organizatorem XI Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Książki w Bochni.
W latach 1994 – 1998 był radnym Rady Miejskiej w Bochni i przewodniczącym Komisji Kultury. Należy do animatorów kontaktów partnerskich pomiędzy Bochnią i Kieżmarkiem (od 1993 r.) oraz z Bad Salzdetfurth (od 1996 r.)
.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana – Kapituła Nagrody, 2010 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji dziejów Bochni i regionu Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009 r., w dziedzinie „Ochrona dziedzictwa”, odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009 r. (nr. leg. 3570), za zasługi w upowszechnianiu i ochronie kultury, „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego” – Kapituła Tytułu, 2006 r. – w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej i promocję Powiatu Bocheńskiego; Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2005 r. za zasługi w pracy zawodowej i osiągnięcia w działalności społecznej, „Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni” – Kapituła Tytułu pod przewodnictwem Burmistrza, 2003 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć na rzecz pielęgnowania wielowiekowej historii Bochni oraz jej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej, „Zasłużony Działacz Kultury” – Minister Kultury i Sztuki, 1990 r. za działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Książki, Indywidualna Nagroda Okolicznościowa z Funduszu Promocji Kultury – na wniosek Burmistrza – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 2021 r. za całokształt prac.

Całość uroczystości można zobaczyć TUTAJ

Przypomnijmy wcześniej tytuł Honorowego Obywatela Królewsko-Górniczego Miasta Bochni odebrali:

Jerzy Katlewicz (nadanie w 2000 roku) wybitny muzyk, dyrygent oraz pedagog.
Abp Henryk Nowacki (nadanie w 2003 roku) Nuncjusz Apostolski na Słowacji.
Andrzej Duda (nadanie w 2018 roku) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

PW
Foto: Łukasz Chojecki, UM