Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-24 08:21:48 przez system

Konny strażnik przetrząśnie ci kieszenie

Dokładnie w Wigilię 24 grudnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o strażach gminnych i miejskich. Nowe przepisy dają szersze uprawnienia strażnikom, na przykład w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i ustawy Prawo o ruchu drogowym został przygotowany przez powołany w MSWiA Zespół do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) i przyjęty przez Sejm.

Zmiany w ustawie dopuszczają do wykonywania zadań strażników dopiero po ukończeniu przez nich z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, a także przyznanie straży prawa do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w związku z realizacją określonych ustawowo zadań.

Zmiany dotyczą także uprawnień i obowiązków strażników. Ustawa przyznaje prawo do stosowania dwóch nowych rodzajów środków przymusu bezpośredniego w postaci: konia służbowego oraz paralizatora elektrycznego, na który nie jest wymagane pozwolenie na broń, określa również przypadki, sposoby i tryb użycia przez strażników środków przymusu bezpośredniego.
Zgodnie ze zmianami w znowelizowanej ustawie strażnik ma prawo do dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości podręcznych bagaży:
- w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
- w sytuacji ujęcia osób stwarzających w oczywisty sposób bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
- w związku z doprowadzeniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób (jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego).

Kolejna regulacja jest związana z wymogami stawianymi osobom ubiegającym się o przyjęcie do służby w straży. Doprecyzowany został warunek formalny, po spełnieniu którego kandydat może być strażnikiem gdy: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wprowadzono instytucję zawieszenia strażnika w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w razie wszczęcia postępowania karnego w sprawie o ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Regulacją objęto również czas pracy strażnika, okresy i sposoby jego rozliczenia z jednoczesnym zaakcentowaniem służebnego charakteru wykonywanych zadań i obowiązków.

Ustanowione zostało ustawowo święto strażnika gminnego w dniu 29 sierpnia, nawiązując do daty uchwalenia pierwszej ustawy o strażach gminnych.