Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-20 22:19:39 przez system

Konserwator kontrolował elewacje i reklamy w śródmieściu

13 września w obrębie Rynku w Bochni odbył się I etap kontroli konserwatorskiej. Przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, przy udziale Architekta Miejskiego skontrolował stan elewacji części kamienic zlokalizowanych przy Rynku w Bochni.

W trakcie kontroli właściciele bądź użytkownicy obiektów zobligowani byli do okazania pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich dotyczących reklam, banerów i szyldów funkcjonujących na budynkach w zabytkowym układzie urbanistycznym. Okazało się, iż ani jeden element reklamowy na obiektach objętych I etapem kontroli nie został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zasady lokalizacji oraz gabaryty dopuszczalnych reklam w obrębie ścisłej strefy konserwatorskiej „A” na dzień dzisiejszy reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Bochni wraz ze zmianami punktowymi, uchwalonymi przez Radę Miasta. Plany zagospodarowania przestrzennego - zarówno obowiązujące jak i sporządzane czy zmieniane - znajdują się na stronie internetowej www.bochnia.eu: zakładka "inwestor", podzakładka "rozwój gospodarczy". Obowiązkowe jest także przestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2017 roku, poz. 1595.

Jak informuje Urząd Miasta do tej pory nie były wyciągane konsekwencje w stosunku do osób, które samowolnie zawieszały różnego rodzaju reklamy na swoich budynkach, ogrodzeniach, czy też w witrynach sklepowych. Jest to dopiero I etap kontroli konserwatora i nie wiadomo jeszcze jakie konkretnie rozwiązania problemu "dzikich reklam" będzie chciał zastosować i w jaki sposób będzie je egzekwował. Sprawa tzw. "dzikich reklam" odżyła po uchwaleniu Ustawy krajobrazowej w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Ustawa ta dała bardzo konkretne narzędzia do uregulowania m.in. wyglądu, kształtu i wielkości reklam, również samorządom – mówi Andrzej Koprowski z Urzędu Miasta.* Obecnie w zakresie skuteczności wdrażania rozwiązań ustawy krajobrazowej, samorządy wyposażono w innowacyjne możliwości określania wyglądu przestrzeni publicznej. Jeżeli gminy zdecydują się na działania – to mogą wypracować bardzo konkretne i realne instrumenty ochrony krajobrazu. Możliwa do przyjęcia w świetle zapisów nowej Ustawy uchwała reklamowa, czyli „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane" określa, co dokładnie będzie się w niej znajdować. W uchwale można dla niektórych obszarów w gminie, wprowadzać również zakazy posadowienia tablic lub urządzeń reklamowych. Fakultatywny charakter uchwały, brak przepisów wykonawczych (nie musi być uchwalana) oraz to, że wiele gmin czekało na jej wzorce, spowodowało dość długi czas zanim poszczególne samorządy zaczęły tego typu decyzje podejmować. Znaczące jest to, że postanowienia podjętej uchwały będą wiążące zarówno dla publicznych, jak i prywatnych nieruchomości. *