Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-12-21 09:17:35 przez Czas2012

Konstytucja i prawo oświatowe powodem kłopotów wójta Rzezawy

Wójt gminy nie może mianować dyrektora szkoły zanim nie nastąpi uzgodnienie kandydatury z kuratorem oświaty – czytamy na stronie www.prawo.pl. Późniejsza akceptacja kandydata przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie naprawia braku porozumienia, wobec czego zarządzenie o mianowaniu jest nieważne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie postawiła zarzut przekroczenia uprawnień wójtowi gminy Rzezawa. Zarzut dotyczy zarządzenia wydanego przez wójta z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce. Zarządzenie wydano na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zaskarżonemu zarządzeniu asesor zarzucił, iż zostało wydane z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 63 ust. 12 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Główny zarzut dotyczy faktu nie zaczekania przez wójta na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty, który w procesie mianowania dyrektora szkoły jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny i stanowisko którego jest obowiązkowe w procedurze mianowania dyrektorów. Odpowiedź na pismo wysłane przez wójta gminy z 20 sierpnia 2019 r. została bowiem udzielona przez kuratora dopiero 11 września 2019 r., natomiast wójt wydał zarządzenie odnośnie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce 30 sierpnia 2019 r., a więc 12 dni wcześniej.

Według prawa, mimo iż kurator w później przysłanym piśmie wyraził akceptację kandydata, zarządzenie takie miało charakter jednostronny i było nieważne.

W konkursie na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce były dwie kandydatury. Byłej dyrektor szkoły oraz nowej kandydatki starającej się o to stanowisko. Pierwsza wymagana procedura, tj. zdanie na temat nowego kandydata wyrażone przez Radę Pedagogiczną szkoły, zostało spełnione. Zdanie Rady było negatywne jednak wymóg proceduralny polegający na opinii Rady ostał spełniony. Drugi wymóg, tj. uzyskanie akceptacji organu nadzorującego spełniony nie został, gdyż wójt nie zaczekał na opinię kuratora Małopolskiego Kuratora Oświaty i wydał zarządzenie o mianowaniu wcześniej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zarządzenie wójta, gdyż naruszało ono prawo.

W efekcie tego Prokuratura Rejonowa w Tarnowie postawiła wójtowi Rzezawa zarzut przekroczenia uprawnień na podstawie treści art. 231 par. 1 kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oraz treści art. 12 par. 1 kodeksu karnego: „Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego”.

Obecnie wójt w charakterze podejrzanego ma czas na zapoznanie się z aktami sprawy.

PW

Więcej w tej sprawie TUTAJ