Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-02-28 13:04:57 przez jj

Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbył się kolejny konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego. Głównymi tematami były ochrona powodziowa i wojewódzki program ochrony powietrza. W spotkaniu na zaproszenie Starosty Bocheńskiego Adama Korty uczestniczyli również Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, radni województwa Piotr Dziurdzia i Krzysztof Nowak oraz przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Marszałkowskiego.

W pierwszej części samorządowcy spotkali się z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dyskutowano o planach inwestycyjnych w gospodarce wodnej dotyczących gmin powiatu bocheńskiego. Poruszono kwestie zadań, jakie samorządy mogą zgłosić w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w zakresie Programu Małej Retencji i Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, a w dalszej perspektywie do nowego Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Kontynuujemy współpracę i działania podejmowane przez nas od dłuższego czasu celem zabezpieczenia interesów powiatu, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym wielomilionowych inwestycji zabezpieczających, zaplanowanych w zlewni rzeki Raby – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Druga część konwentu poświęcona była konsultacjom projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Założenia projektu przedstawił Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Celem Programu ochrony powietrza jest osiągnięcie w Małopolsce do roku 2023 dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych. W dłuższej perspektywie POP zakłada obniżenie poziomów stężeń pyłów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Projekt konsultowanego programu ochrony powietrza dla Małopolski zakłada szereg obowiązków dla samorządów, m.in.: zatrudnienia Ekodoradcy w każdej gminie, przeznaczenia co najmniej 1% wydatków budżetu na dopłaty do wymiany kotłów u mieszkańców, przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania w gminie oraz wprowadzenia programów osłonowych dla najuboższych w postaci dopłat do wyższych kosztów ogrzewania.