Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-10-09 20:45:04 przez Czas2012

Kopalnia zakończyła uszczelnianie górotworów

Równocześnie z pracami wykonywanymi na płycie Rynku trwały też prace prowadzone przez Kopalnie Soli „Bochnia”. Okazało się, że podczas odwiertów natrafiano na pustkę w gruncie, co było powodem przedostawania się do kopalni wody. Prace trwały rok.

Z początkiem tego tygodnia Kopalnia Soli Bochnia zakończyła przedsięwzięcie polegające na uszczelnieniu górotworu w rejonie szybu Wielki, zlokalizowanego w północno- wschodniej części Rynku. W ubiegłym roku wykonano 3 otwory badawcze o łącznej długości 100 m oraz wykonano na ich podstawie Projekt techniczny wraz z technologią uszczelnienia szybu Wielki w Kopalni Soli „Bochnia”. Szyb Wieli zlokalizowano w północo-wschodniej części Rynku w miejscu gdzie ma być zamontowana fontanna. Podczas wykonywania, przewidzianych w „ Projekcie technicznym wraz z technologią…” otworów kontrolnych (otwór K-3 o długości 43 m ) natrafiono w rejonie szybu Wielki na rozluźniony górotwór. Sytuacja ta wyznaczyła nowe problemy do rozwiązania, wynikiem czego odwiercono 9 otworów skośnych badawczych o łącznej długości 95,0 m. W otworze K-3 na całej jego długości wykonano pomiary georadarem. Na podstawie wyników uzyskanych z wiercenia w/w otworów, oszacowano objętość strefy obniżonego zagęszczenia gruntu (pustki) na ok. 120 m3, a jej lokalizacje w strefie głębokości od 3,5 m do 14,0 m. Likwidacja pustki wymagała wykonania 14 otworów o długościach od 7,1 m do 14,5 m i wykonania poprzez nie wstrzyknięcia rozluźnionego górotworu.

Zabezpieczenie wyrobisk dołowych Kopalni przed migracją wód czwartorzędowych i opadowych do wnętrza kopalni związane było z odwierceniem kolejnych 21 pionowych otworów iniekcyjnych (wstrzykujących) o długościach 43 m każdy oraz jednego skośnego otworu wstrzykującego o długości 58 m.

Końcowym etapem realizacji przedsięwzięcia pn. Uszczelnienie rejonu szybu Wielki w Kopalni Soli "Bochnia" będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno-technicznej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to opracowanie dokumentacji projektowej na doszczelnienie szybu Wielki w rejonie miasta Bochnia metodą wiertniczą z powierzchni poprzedzone odwiertami badawczymi oraz wykonanie prac uszczelniających.

Prace badawcze, opracowanie niezbędnej dokumentacji i wykonanie prac zabezpieczających cenny Bocheński zabytek trwały ponad rok co ma bezpośredni wpływ na termin wykonania prac rewitalizacyjnych.

Zakończenie tak ważnych prac umożliwi rozpoczęcie badań archeologicznych pod budowę między innymi fontanny – informuje Urząd Miasta.

pw