Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-10-03 22:13:37 przez system

Krzysztof Kokoszka: KN-II plus, bezpłatne autobusy, remonty budynków, lepsze oświetlenie …

Krzysztof Kokoszka - kandydat na Burmistrza Miasta Bochnia –zaprosił dziś dziennikarzy na osiedle Niepodległości na briefing prasowy. Wraz z kandydatami do Rady Miasta Bochnia przybliżył postulaty programowe dla mieszkańców osiedla Niepodległości. Było ich kilka.

Za konieczne uznał nowe rozwiązania systemowe w zakresie segregacji i recyklingu odpadów komunalnych i komunikacji zbiorowej, dokończenie budowy drogi, która połączy osiedle z drogą wylotową na Kraków, wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie liczby punktów oświetleniowych i efektywniejsze wykorzystanie monitoringu, polepszenie stanu technicznego budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, Przedszkola nr 1 oraz przychodni przy ul. Generała Jakubowskiego, a także remont dwóch awaryjnych źródeł zasilania w wodę w postaci studni czerpalnych.

Krzysztof Kokoszka zaczął od segregacji śmieci i grożących nam kar ze strony Unii za ich niewypełnienie. „Polska razem z innymi krajami UE zobowiązała się, że do 2020 roku osiągnie poziom recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 50%. W tym względzie przygotowano stosowny plan dojścia do osiągnięcia założonego wskaźnika. I tak w 2018 roku segregowanych śmieci powinno być 30%, a już w 2019 roku 40%. Tymczasem w Bochni poziom recyklingu wynosi obecnie jedynie 22%. Oznacza to, że do 2020 roku musimy podnieść naszą efektywność w segregacji śmieci ponad dwukrotnie. W przeciwnym wypadku czekają nas drakońskie kary. Mianowicie, jeśli nie osiągniemy założonych wskaźników to przez najbliższe 3 lata możemy zostać obciążeni karami o łącznej wysokości ponad 4 mln zł. Za to wszystko zapłacimy My, mieszkańcy Bochni.

Na terenie os. Niepodległości, jak i na innych bocheńskich osiedlach, gdzie dominuje budownictwo mieszkalne, wielorodzinne jak w soczewce ogniskuje się problem segregacji i recyklingu odpadów. Dlatego przedstawiamy systemowe rozwiązania, które wpłyną na poprawę obecnej sytuacji. Proponujemy:

  • zwiększenie liczby punktów do segregacji, tak by droga do nich była możliwie najkrótsza,
  • z uwagi na często występującą na osiedlach szczupłość miejsca zorganizowanie nowych punktów segregacji, w oparciu o zbiorniki podziemne wyposażone w niewielkie nadziemne urządzenia wrzutowe.

Takie systemy są już stosowane w niektórych polskich miastach, a powszechnie w innych krajach europejskich. Oczywiście jedno i drugie musi nastąpić w ścisłym porozumieniu i za akceptacją instytucji władającej terenami osiedli, a którą najczęściej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni.

  • coroczny, z poziomu Urzędu Miasta konkurs wśród bocheńskich osiedli, na największą ilość posegregowanych śmieci, przypadających na jednego mieszkańca.

Najlepsze osiedle otrzyma nagrodę np. w postaci obiektu małej architektury.

Stałą bolączką mieszkańców osiedla jest przeciążona komunikacja zbiorowa. To drugi temat o którym mówił kandydat na burmistrza. Autobusy linii nr 1 jeżdżą przeładowane, a dodatkowo zdarzają się w ciągu dnia takie pory, gdy nie jeżdżą one w ogóle. Chcemy temu zaradzić. Proponujemy:

  • wprowadzenie większych autobusów w godzinach szczytu,

  • wprowadzenie komunikacji bezpłatnej aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego,

  • wypełnienie „białych plam” w grafikach połączeń.

Kolejna sprawa to niezwłoczne dokończenie budowy drogi, umownie zwanej „KN-II”, która połączy osiedle z drogą wylotową na Kraków. Planujemy to zadanie, nazwane przez nas „KN-II+” rozszerzyć o dodatkowe miejsca parkingowe, dodatkowy zjazd do osiedla na wysokości pętli autobusowej oraz o zagospodarowanie zieleni wzdłuż drogi.

Dostrzegamy również braki w wewnątrzosiedlowym oświetleniu ulicznym. W porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową będziemy nakłaniać firmy odpowiedzialne za dostawę energii do zwiększenia liczby punktów oświetleniowych, zwłaszcza na odcinku pomiędzy supermarketem a osiedlem. Jednocześnie w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców doprowadzimy do sytuacji, w której istniejący monitoring wizyjny zacznie spełniać rolę, dla której został stworzony, a nie będzie jedynie (jak jest dotychczas) kosztowną atrapą.

W oparciu o środki zewnętrzne doprowadzimy do polepszenia stanu technicznego budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 i działającego przy nim Przedszkola nr 1. Choć budynki nie liczą sobie wielu lat, to jednak wymagają gruntownej modernizacji, zarówno wizualnej jak i użytkowej. Podobna sytuacja ma się z przychodnią przy ul. Generała Jakubowskiego. Ona również wymaga rewaloryzacji użytkowej.

Ponadto na terenie osiedla istnieją co najmniej dwa awaryjne źródła zasilania w wodę w postaci studni czerpalnych. Oba są w złym stanie technicznym i nie spełniają wymogów sanitarnych. Doprowadzimy do ich wyremontowania (oczywiście w uzgodnieniu z zarządcą terenu) i przekażemy społeczności osiedla celem użytkowania.

Przedstawione propozycje nie stanowią, rzecz jasna, zamkniętego katalogu. Zawsze starałem się jednoczyć ludzi wokół jakiegoś celu, dlatego zależy mi, jeśli zostanę wybrany burmistrzem na umożliwieniu realizacji innych rozwiązań przedstawionych przez mieszkańców os. Niepodległości i pozostałych bocheńskich osiedli.”