Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-25 17:02:36 przez system

Kursy w Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości podjęcia przez osoby bezrobotne szkolenia o kierunkach: kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat, C, C+E, C1 i C1+E w ramach środków Funduszu Pracy.

Zakres tematyczny szkolenia:
szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowanie przepisów bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

ilość godzin szkolenia: 140 godzin
miejsce szkolenia: Bochnia, Brzesko. Tarnów. Kraków lub Ich okolicach w promieniu 20 kilometrów dopuszcza
się organizację zajęć praktycznych poza woj. małopolskim
wymagania:
. osoby bezrobotne,
. wykształcenie bez ograniczeń,
. ukończone 21 lat,
. prawo Jazdy kat. C, C+E, C1 IC1+E wydane po 10.09.2009 r.
liczba miejsc: 5

Osoby bezrobotne chętnie do uczestnictwa w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się w powiatowym urzędzie pracy w terminie od 20.06.2013 r. do nadal.

Nabór może bvć zakończony.w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
Sala 2 Centrum Aktywizacji Zawodowej - stanowiska 6, - szkolenia - parter w godzinach od 7.00 DO 14.00
Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.

Kryteria kierowania na szkolenie grupowe:
- w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu będzie mniejsza lub równa planowanej liczbie miejsc, osoby uprawnione, po uzyskaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego i pośrednika pracy, będą kierowane za kolejnością złożenia "Karty zgłoszeń" po spełnieniu ww. wymagań,
- w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu przekroczy liczbę miejsc, osoby uprawnione po uzyskaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego 1 pośrednika pracy, będą kierowane na szkolenie po spełnieniu ww. wymagań według następującej kolejności:
1) osoby, które w uzasadnieniu celowości szkolenia wskazały możliwość podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej 1 przedstawiły dokument w postaci:
a) oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia po kego ukończeniu lub,
b) oświadczenia osoby uprawnionej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
2) osoby, które w Indywidualnym Planie Działania, przygotowanym przed złożeniem "Karty zgłoszeń", mają założone działanie możliwe do zastosowania przez urząd w postaci szkolenia o tym kierunku,
3) osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną stanowiącą załącznik nr 1 do zasad, organizacji szkoleń.

Uwaga:
Osoba skierowana na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia, a także przysługuje jej:
- stypendium według zasad określonych w ustawie z dnie 20 kwietnia 200B roku o promocji zatrudnienia i Instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z póżn. zm.). Stypendium zostanie wypłacone
proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia.
- możliwość sfinansowania w formie zwrotu całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie (w wysokości do 250 zł miesięcznie) przez okres uczestnictwa w szkoleniu, od dnia złożenia wniosku (nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia szkolenia), zgodnie z zasadami dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu.

"Spawanie TIG (I. II. III stopień)" - w ramach środków Funduszu Pracy

Zakres tematyczny szkolenia: zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa
ilość godzin szkolenia: 324 godzin
miejsce szkolenia: .Bochnia. Brzesko, Tarnów, Kraków lub Ich okolicach w promieniu 20 kilometrów.
wymagania:
- osoby bezrobotne,
- posiadające wykształcenia min. zasadnicze zawodowe lub Średnie zawodowe preferowane o kierunku
mechanicznym lub budowlanym
liczba miejsc: 6
osoby bezrobotne chętnie do uczestnictwa w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się w powiatowym urzędzie pracy w terminie od 20.06.2013 r. do nadal.
Nabór może być zakończony w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
Sala 2 Centrum Aktywizacji Zawodowej - stanowiska 8, - szkolenia - parter w godzinach od 7.00 DO 14.00
Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.

Kryteria kierowania na szkolenia grupowe:
- w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu będzie mniejsza lub równa planowanej liczbie miejsc, osoby uprawnione, po uzyskaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego
1 pośrednika pracy, będą kierowane za kolejnością złożenia "Karty zgłoszeń" po spełnieniu ww. wymagań,
- w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu przekroczy Uczbę miejsc, osoby uprawnione po uzyskaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego i pośrednika pracy, będą kierowane na szkolenie po spełnieniu ww. wymagań według następującej kolejności:
1) osoby, które w uzasadnieniu celowosci szkolenia wskazały możliwość podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej i przedstawiły dokument w postaci:
a) oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia po jego ukończeniu lub,
b) oświadczenia osoby uprawnionej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
2) osoby, klóre w Indywidualnym Planie Działania, przygotowanym przed złożeniem "Karty zgłoszeń" mają założone działanie możliwe do zastosowania przez urząd w postaci szkolenia o tym kierunku,
3) osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną stanowiącą załącznik Nr 1 do zasad, organizacji szkoleń.

Uwaga!
Osoba skierowana na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia, a także przysługuje jej:
- stypendium według zasad określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2008 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.). Stypendium zostanie wypłacone proporcjonalnie do ilości godzin szkolenia.
- możliwość sfinansowania w formie zwrotu całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie (w wysokości do 250 zł i miesięcznie) przez okres uczestnictwa w szkoleniu, od dnia złożenia wniosku (nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia szkolenie), zgodnie z zasadami dokonywania zwrotu kosztów przejazdu.


"Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-MIG" w ramach środków Funduszu Pracy
zakres tematyczny szkolenia: zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
ilość godzin szkolenia: 296 godzin
miejsce szkolenia: Bochnia. Brzesko. Tarnów, Kraków ub ich oko leach w promieniu 20 kilometrów,
wymagania:
- osoby bezrobotne,
- posiadające wykształcenia min. zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe preferowane o kierunku mechanicznym lub budowlanym
liczba miejsc: 10
beneficjenci chętni do uczestnictwa w szkoleniu proszeni są o zgłaszanie się w powiatowym urzędzie pracy w terminie od 20.06.2013 r. do nadal.
Nabór może być zakończony w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
Sala 2 Centrum Aktywizacji Zawodowej - stanowiska 8, - szkolenia - parter w godzinach od 7.00 DO 14.00
Zgłoszenie swojej kandydatury nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem i skierowaniem na szkolenie.

Kryteria kierowania na szkolenie grupowe:
- w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu będzie mniejsza lub równa planowanej liczbie miejsc, osoby uprawnione, po uzyskaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego i pośrednika pracy, będą kierowane za kolejnością złożenia "Karty zgłoszeń" po spełnieniu ww. wymagań.
- w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu przekroczy liczbę miejsc, osoby uprawnione po uzyskaniu pozytywnej opinii doradcy zawodowego I pośrednika pracy, będą kierowane na szkolenie po spełnieniu ww. wymagań według następującej kolejności:
1) osoby, które w uzasadnieniu celowości szkolenia wskazały możliwość podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej i przedstawiły dokument w postaci:
a) oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia po jego ukończeniu lub,
b) oświadczenia osoby uprawnionej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej
2) osoby, które w Indywidualnym Planie Działania, przygotowanym przed złożeniem "Karty zgłoszeń", mają założone działanie możliwe do zastosowania przez urząd w postaci szkolenia o tym kierunku.
3) osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną stanowiącą załącznik Nr 1 do zasad, organizacji szkoleń.

Uwaga:
Osoba skierowana na szkolenie nie ponosi kosztów szkolenia, a także przysługuje jej:
- stypendium według zasad określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2008 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.). Stypendium zostanie wypłacone proporcjonalnie do Ilości godzin szkolenia.
- możliwość sfinansowanie w formie zwrotu całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie (w wysokości do 250 zł miesięcznie) przez okres uczestnictwa w szkoleniu, od dnia złożenie wniosku (nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia szkolenia), zgodnie z zasadami dokonywania zwrotu kosztów przejazdu.