Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-02-02 19:39:02 przez system

Magistrat o naborze do przedszkoli

Na stronie www.bochnia.eu czytamy: "Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Bochnia.Gmina Miasta Bochnia prowadzi 6 publicznych przedszkoli:

Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12;
Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni ul. Legionów Polskich 8 (z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7;
Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen L. Okulickiego 2;Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10;
Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28,
a ponadto w następujących szkołach podstawowych funkcjonują dobrze wyposażone oddziały przedszkolne:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni ul. Biała 2;
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ul. Oracka 6;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12.

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne oraz świetlicowe odbywają się w wydzielonych salach. Ponadto jeden oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni oraz dwa oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych (czas pracy oddziału oraz opieka do 10 godzin) i obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Mając na uwadze fakt, iż to przedszkole jest miejscem bardziej przystosowanym dla dzieci młodszych, aby powstało więcej nowych miejsc dla 3-latków, zachęcamy rodziców dzieci 5i 6 letnich do zapisywania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z ofertą szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych.
Nabór na rok szkolny 2018/2019 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w formie pisemnej i uwzględnia obowiązujące przepisy prawne tj.:
prawo dzieci w wieku 3 – 5 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego,obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie.

Terminy
W pierwszej kolejności rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie od 22 lutego do 2 marca 2018 r. i dzieci te nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Natomiast rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wnioski o przyjęcie dziecka w terminie od dnia 5 marca do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe terminy kolejnych czynności rekrutacyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 17/18 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia.

Kryteria rekrutacjiW przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) tj.: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich publicznych przedszkoli są zawarte w Uchwale Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Natomiast dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych kryteria są zawarte w Uchwale Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych przedszkolach lub szkołach".