Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-20 15:59:28 przez system

Magistrat poszukuje nowego naczelnika

<html />

Urząd Miasta Bochni ogłosił nabór na wolne stanowisko kierownicze naczelnika Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Jako wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) wymieniono:
- wykształcenie: wyższe - techniczne,
- 5 letni staż pracy
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
- prawo jazdy kat. B
- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
- znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie
gminnym.

Aplikacje należy składać do 3 października do godz. 12.00.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne przejdą do następnego etapu naboru, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna.