Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-08 20:38:53 przez system

Marek Bzdek dostał absolutorium

Sesja Rady Gminy Bochnia w dniu 5 czerwca była sesją absolutoryjną dla wójta. Wszyscy radni uznali, że wójt prawidłowo realizował budżet i udzielili mu votum zaufania. Dodajmy, że stało się tak po raz czwarty z rządu.

p { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; }

Dochody Gminy w 2017 roku wynosiły 79.840.620, 97 zł, co stanowi 103,5% dochodów zaplanowanych.
Wydatki zrealizowano w kwocie 77.084.545, 45 zł, tj. 93,1% założonego planu. Wydatki majątkowe wykonano w 80,9% w stosunku do planu. Ta różnica pomiędzy dochodami a wydatkami spowodowała na koniec 2017 roku nadwyżkę w wysokości 2.756.545, 45 zł.

W grudniu 2017 Gmina Bochnia była zadłużona na 14.638.692,41 zł. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku zaciągnięto długoterminowe pozyczki w kwocie 1. 524.000,00zł, natomiast spłaty kredytów i rat dokonano w kwocie 1.272.050,00 zł.

Zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat budżetu, jak i Komisji Rewizyjnej Rady były pozytywne. Warto przytoczyć zdania z opinii tej ostatniej: KR stwierdza, że gospodarka finansowa gminy w 2017 roku prowadzona była przez wójta Gminy prawidłowo, z zachowaniem zasad celowości, rzetelności, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

eb

Foto: www.facebook.com/GminaBochnia/ p { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 10pt; }