Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-26 14:09:26 przez system

Miasto kolejny raz chce sprzedać Rynek 13

Wraca temat sprzedaży zrujnowanej po katastrofie budowlanej kamienicy w Rynku pod numerem 13. Miasto właśnie ogłosiło kolejny przetarg ustny w tej sprawie.

Przetarg obejmuje działkę, zabudowaną kamienicą z XVIII w. Powierzchnia użytkowa usługowa 131,10 m2, powierzchnia użytkowa mieszkalna 132,35 m2, powierzchnia użytkowa pomocnicza 105,85 m2, kubatura 1880 m3. Kamienica wpisana jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr 101/13/60 z dnia 09.04.1960 roku. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ŚRÓDMIEŚCIE” w Bochni powyższa działka leży w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru nr A-244 i obejmuje obrys o symbolu 4.U.9 – teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne, w tym obiekty usług i handlu, obiekty gastronomii, obiekty instytucji finansowych i bankowych, obiektów usług biurowych i administracji, biura projektowe i badawczo – rozwojowe. W 2009 r. kamienica Rynek 13 w Bochni uległa częściowemu uszkodzeniu. W związku z tym wydane zostały zalecenia konserwatorskie, których głównym założeniem jest odbudowanie oraz przywrócenie kamienicy do stanu pierwotnego. Realizacja ich powinna nastąpić w ciągu 4 lat od nabycia nieruchomości. Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - delegatura w Tarnowie, określająca warunki, pod którymi może nastąpić jej sprzedaż. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został 11.01.2016 r.

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia w budynku Urzędu Miasta Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 , pok. Nr 100, o godz.11.00.

Cena wywoławcza – 679 000,00 zł, wadium 70 000,00 zł.

Od ceny ustalonej w wyniku przetargu, w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków będzie zastosowana bonifikata w wysokości 1%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasta Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 prowadzony w PKO S.A. I Oddział w Krakowie, I Filia w Bochni przy Rynku 17 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2016 r. wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Gminy Miasta Bochnia.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia

Dodatkowe informacje udzielne są w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia, pok. Nr 116, tel. 14 61 49 142, fax 14 611 83 99.