Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-05 18:03:16 przez system

Miasto rozda 160 tys. zł organizacjom pozarządowym

4 stycznia burmistrz Bochni ogłosił nabory w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Bochnia w 2016 roku.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację zadań w następujących dziedzinach:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do rozdzielenia w obu konkursach łącznie jest kwota 160 tys. zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 stycznia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór oferty został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.pl w dziale Miasto w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Treść zarządzeń burmistrza w tej sprawie oraz regulaminy konkursów zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Bochnia: www.bochnia.pl w dziale „Miasto”, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, a także na stronie Bocheńskiego Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl