Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-15 09:26:25 przez system

Miasto w kwiatach - VII edycja

Już po raz VII Komisja Kultury Rady Miejskiej, Referat Promocji i Rozwoju Miasta oraz Miejski Dom Kultury organizują konkurs ?Niech nasze miasto tonie w kwiatach i zieleni? Konkurs organizowany jest by wpływać na estetyczny wygląd naszego najbliższego otoczenia. Oceniane będą balkony, przydomowe ogródki a nawet całe osiedla.

Poniżej, dla wszystkich chętnych stanąć do konkursu, podajemy szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

 1. Konkurs "Niech nasze miasto tonie w kwiatach i zieleni", zwany dalej konkursem, ma na celu zaangażowanie mieszkańców miasta Bochni w estetyczne kształtowanie najbliższego otoczenia, uwrażliwienie na piękno przyrody, ochronę zieleni i tworzenie malowniczych zakątków przestrzeni bogatych w zieleń.

 2. Organizatorami konkursu są: Komisja Kultury Rady Miejskiej w Bochni, Referat Promocji i Rozwoju Miasta, Miejski Dom Kultury.

 3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta oraz instytucje i zakłady pracy, które w terminie do 8 maja 2009 roku zgłoszą w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury — tel. 014 61169 35. zamiar uczestnictwa w konkursie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, kategorię oraz wyrażenie zgody na sfotografowanie zgłoszonego miejsca i w przypadku otrzymania nagrody opublikowanie w mediach.

 4. Przedmiotem oceny konkursowej są: estetyka zagospodarowania terenu konkursowego, utrzymanie jego czystości, różnorodność i oryginalność zieleni, odpowiednio do kategorii podmiotów konkursowych, wymienionych w ust. 5 regulaminu.

 5. Konkurs przeprowadzony jest według niżej podanych kategorii i kryteriów:

1) Najpiękniejszy balkon — zagospodarowanie kącika wypoczynkowego, różnorodność i estetyka kwiatów, pnączy, iglaków i innych roślin,

2) Najciekawszy przydomowy ogródek — oryginalność zagospodarowania jego terenu, krzewy ozdobne, iglaki, rabaty kwiatowe, trawniki i inne rośliny,

3) Najładniejsze otoczenie — estetyka otoczenia i zieleni wokół instytucji, placówek oświatowych i kultury oraz zakładów pracy,

4) Najpiękniejsze osiedle — ogólna czystość osiedla, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, klombów, krzewów i drzew.

 1. Zgłoszeni do konkursu balkony, ogródki, osiedla i otoczenia oceniane są przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Bochni, w skład której wchodzą:

1) Przedstawiciele Komisji Kultury Rady Miejskiej w Bochni,

2) Pracownik Urzędu Miasta,

3) Pracownik Miejskiego Domu Kultury w Bochni,

4) Laureat ostatniej edycji konkursu,

 1. Ocena zgłoszonych obiektów dokonywana jest dwukrotnie:

1) w porze wiosennej — preferowany termin — maj,

2) w porze letniej — preferowany termin — druga połowa sierpnia,

 1. Oceny przedmiotu konkursu komisja dokonuje przydzielając obiektom do 10 punktów, w każdym z niżej podanych kryteriów:

1) Oryginalność pomysłu zagospodarowania obiektu,

2) Dobór zastosowanych roślin,

3) Utrzymanie zieleni.

 1. O zajętych w konkursie miejscach decyduje łączna ilość punktów uzyskanych podczas oceniania wiosennego i letniego. Wyniki konkursu ogłaszane są w sierpniu.

 2. Zwycięzcy otrzymują nagrody i dyplomy, a lista laureatów publikowana jest w lokalnych mediach.

 3. Osoby lub inne podmioty, które przez trzy kolejne lata zajęły miejsca honorowane nagrodą rzeczową, w następnej edycji przedsięwzięcia mogą uczestniczyć poza konkursem (nie są brane pod uwagę przy przydziale nagród rzeczowych).

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

 5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone w trybie uczestnictwa.

##### Z g ł o s z e n i e

do udziału w konkursie:

"Niech nasze miasto tonie w kwiatach i zieleni" edycja VII

organizowanego przez:

Komisja Kultury Rady Miejskiej w Bochni

Referat Promocji i Rozwoju Miasta

Miejski Dom Kultury

 • imię i nazwisko:......................................................................................................................,

 • adres: ....................................................................................................................................,

 • nr telefonu:..............................................................................................................................,

 • kategoria:................................................................................................................................,

Wyrażam zgodę na sfotografowanie zgłoszonego miejsca i w przypadku otrzymania nagrody opublikowanie fotografii w mediach.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego założenia.


data i podpis