Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-05-20 09:02:37 przez Czas2012

Mieszkańcy Drwini niezadowoleni z działań urzędników. Wójt odpowiada- nie ma powodów do obaw.

W czwartek 14 maja wpłynął do nas list podpisany - „mieszkańcy Gminy Drwinia”. Nie jest to pismo oficjalne. Mieszkańcy nie chcą ujawniać swoich nazwisk. Niemniej jednak w liście poruszanych jest wiele tematów związanych z działalnością i życiem gminy. Poruszane są tematy bardzo wysokiego wzrostu podatków, celowości niektórych inwestycji, braku turystów, działalności spółki komunalnej „Eko-Drwinia” sp. z o.o., brak kanalizacji sanitarnej czy systemu finansowania inwestycji. Chcąc wyjaśnić czy przedstawione niżej obawy i nawet zarzuty mieszkańców w stosunku do władz są uzasadnione przesłaliśmy na adres gminy pismo z prośbą o wyjaśnienie. Wójt Drwini Jan Pająk zapewnia jednak, że nie ma powodu do obaw, a "(...) szereg nieprawidłowości, ani zaniedbań (...)", o które władze gminy są posądzone w liście przesłanym do redakcji nie mają oparcia w prawdzie.

Treść pisma:

14 maja 2020 r.

Szanowna Redakcjo,
My mieszkańcy Gminy Drwinia zwracamy się z prośbą o interwencję w sprawie drastycznie podniesionych podatków. Zbliża się termin zapłaty kolejnej raty podatku, który na koniec ubiegłego roku został podniesiony o ok 260 %. Obecnie mamy najwyższe podatki w powiecie!!! Gmina realizuje zadania ze środków unijnych mające służyć rozwijaniu turystyki w naszej gminie poprzez budowę wież widokowych, ścieżek rowerowych itp. tylko turystów dalej jak nie było tak nie ma, a wyższe podatki tłumaczone są faktem konieczności dofinansowania tych inwestycji pieniędzmi z budżetu gminy - czyli właśnie naszymi podatkami, z czym my, jako mieszkańcy się nie zgadzamy!!!! Apelujemy aby oszczędności wójt najpierw poszukał w urzędzie, bo w gminie gdzie jest ok 6500 mieszkańców naszym zdaniem nie jest potrzebny zastępca wójta. Bardzo nas również ciekawi, czym dokładnie zajmuje się spółka komunalna „Eko-Drwinia” sp. z o.o. Z informacji pozyskanych z ogólnodostępnego Krajowego Rejestru Sądowego wynika że Prezesem spółki jest Michał Lysy a członkowie rady nadzorczej to Jan Chojka , Mateusz Kracik i Kazimierz Lichorobiec. Zgodnie z KRS ujawniony przedmiot działalności spółki to :
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych

I teraz najważniejsze pytanie ….. spółka istnieje od 2013 r. od początku ma prezesa i radę nadzorczą, którzy zapewne pobierają wynagrodzenie, a nas mieszkańców nurtuje pytanie jakie zadania z wyżej wymienionych spółka przez ten czas zrealizowała???? Czy ta spółka to tylko miejsce „ciepłych posadek”???? Ile faktur wystawiła spółka przez ten czas zgodnych z wyżej wymienionymi pkd??????? Bardzo chcielibyśmy aby szanowna Redakcja zapytała o to wójta Pająka bo my mieszkańcy niestety nie możemy się tego dowiedzieć. Wodę nam dostarcza Bochnia, śmieci odbiera firma zewnętrzna a kanalizacji nie ma!!!!!! Na stronie internetowej spółki w (UWAGA!!) Aktualnościach najnowszy wpis datowany jest na czerwiec 2019 r. a mamy już prawie czerwiec 2020!!!! Co przez cały rok działo się w tej spółce????

Bardzo istotnym problemem w Gminie Drwinia jest brak kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy od lat są zbywani przez wójta na zebraniach wiejskich, że już niebawem skanalizuje całą gminę. Na początku 2017 roku pozyskano unijne pieniądze na ten cel. Wójt ochoczo występował na wszystkich możliwych portalach tylko dziś mamy prawie połowę roku 2020 i nic w tej sprawie się nie dzieje.

Z podpisanej umowy na dofinansowanie wynika, że wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 15 mln 787 tys. 687,50 zł, przy czym całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 33 mln 129 tys. 841,00 zł. W ramach realizacji inwestycji miała zostać wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowana oczyszczalnia ścieków w Dziewinie wraz z budową kanalizacji w Dziewinie, Mikluszowicach i Gawłówku; budowa oczyszczalni ścieków w Niedarach wraz z odcinkiem 2 km sieci kanalizacyjnej; budowa Zakładu Uzdatniania Wody dla Gminy Drwinia w Gawłówku wraz z ujęciem wód podziemnych i przesyłem do istniejącego gminnego wodociągu, a także zakup samochodu specjalistycznego i agregatu prądotwórczego. Zakończenie projektu planowane było na 2020 r.

Przerażenie mieszkańców budzi to, że gmina musiałaby do tego projektu dorzucić z własnego budżetu, czyli dalej z naszych podatków ok 17 342 000. W 2020 roku jak wynika z budżetu wpływu do budżetu (dochodu) ma być tylko ok 32 mln. Z czego więc zostanie pokryty ponad 17 milionowy wkład własny?????

Obecna sytuacja w kraju związana z pandemią również nie sprzyja finansom w gminie. Również wielu mieszkańców straciło pracę bądź ma zmniejszone wynagrodzenie…. Aż strach pomyśleć jakie nakazy płatnicze z gminy zaskoczą nas mieszkańców w styczniu 2021. Prosimy o interwencje w wymienionych sprawach ponieważ brak jakichkolwiek publikacji w mediach oraz niemożność spotkania się mieszkańców z wójtem z powodu pandemii powoduje, że wójt i cała jego świta czują się zupełnie bezkarni.

Zbulwersowani Mieszkańcy Gminy Drwinia
Wolna Drwinia

Odpowiedź wójta Jana Pająka

Dzień dobry!

W odpowiedzi na e-mail z dnia 15 maja 2020 roku pragnę rozwiać obawy "anonimowych Mieszkańców" oraz uprzejmie poinformować Szanowną redakcję, iż "(...) szereg nieprawidłowości, ani zaniedbań (...)", o które władze gminy są posądzone w liście przesłanym do redakcji nie mają oparcia w prawdzie. Odnosząc się do kwestii poruszonych w liście:

  1. Wysokość stawek podatkowych w każdej gminie uchwala Rada Gminy do końca listopada roku poprzedzającego rok podatkowy - Rada Gminy uchwalając stawki podatkowe nie może przekroczyć stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Takowa uchwała na rok 2020 została podjęta w dniu 28 listopada 2019 roku. Chciałem również podkreślić, że na przestrzeni 9 lat od kiedy sprawuję swoją funkcję podatki praktycznie nie były podnoszone lub były podnoszone o znikomy procent. W roku 2019 ze skutkiem na 2020 rok stawki zostały podniesione ze względu na prognozowane, a obecnie potwierdzone ubytki wpływów dochodów Gminy z tytułu zmniejszonego udziału w podatku PIT oraz z podniesieniem pensji minimalnej co skutkuje również wzrostem wszystkich pochodnych od wynagrodzeń. Działanie to było wynikiem obniżenia ustawowego progu podatku dochodowego z 19% do 18% oraz zwolnienia ustawowego z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia.

Chciałem dodać, że podwyżka, o której jest mowa w liście nie obejmuje wszystkich podmiotów podatkowych, a tutejszy urząd nadal utrzymuje ustawowe zwolnienia min. dla rolników wg ustawy o podatku rolnym. Pragnę także nadmienić, iż w sytuacjach uzasadnionych na wniosek mieszkańca możliwe jest umorzenie części lub całości zobowiązania podatkowego.

  1. Cieszy fakt, iż nawet niezadowoleni autorzy listu dostrzegają duży rozmach inwestycyjny w Gminie Drwinia, szkoda tylko, że powołują się tylko na te inwestycje, które wg nich nie przynoszą spodziewanego efektu. W sposób obiektywny nie trudno zauważyć, że chociażby w ubiegły weekend - miejsca, na które powołują się autorzy listu były oblegane. Natomiast pragnę zauważyć, iż na terenie Gminy Drwinia wykonaliśmy termomodernizację wszystkich szkół, przedszkoli i prawie wszystkich obiektów komunalnych – co daje wymierne oszczędności, wybudowaliśmy od podstaw dwie Remizy Strażackie, Centrum Opieki Nad Dziećmi do lat 3, powstała Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drwinia, zmodernizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg gminnych, wybudowaliśmy wiele kilometrów chodników i ścieżek pieszo rowerowych, a także wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast nigdy nie tłumaczyłem tego faktu koniecznością podniesienia podatków w gminie. Podniesienie podatków jest skutkiem obniżenia dochodów spowodowanych działaniami ustawowymi, na które Gmina nie miała żadnego wpływu..

  2. Co do uwag o szukanie oszczędności w Urzędzie Gminy pragnę zapewnić wszystkich, że podejmuję a także rozważam wszelakie działania zmierzające do tego celu. Nadmieniam Państwu, iż wiele projektów a także wniosków wykonujemy we własnym zakresie a do prowadzenia inwestycji nie zatrudniamy inwestorów zastępczych.

  3. Spółka Komunalna Eko Drwinia została powołana w 2013 roku przez Radę Gminy jako spółka celowa dla wybudowania i eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Drwinia. Faktem jest, że w 2017 roku pozyskała dotację z Funduszu Spójności na realizację w systemie: "zaprojektuj i wybuduj" w wysokości na jaką powołują się autorzy listu a także otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na wkład własny do tego zadania. Niestety nie mogła przez ten czas wyłonić wykonawców tego przedsięwzięcia ze względu na to, iż oferenci przestawiali zbyt duże oferty na realizację tego zadania. Po dokonaniu modyfikacji założonej koncepcji w dniu 05.05.2020 przetarg został rozstrzygnięty.

U podstaw decyzji o powołaniu Spółki EkoDrwinia nie było jak twierdzą autorzy anonimowego listu zapewnienie ciepłych posad osobom funkcyjnym. Od samego początku do dnia dzisiejszego Pan Jan Chojka i Mateusz Kracik jako członkowie rady nadzorczej nie pobierali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Podstawową przesłanką jaką kierowała się Rada Gminy i ja przy powołaniu tej spółki było właśnie szukanie oszczędności dla Gminy Drwinia ze względu na planowany do odliczenia przy realizacji inwestycji kanalizacyjnej pełny 23% podatek VAT - a do czego Gmina Drwinia nie ma prawa (na dzień 18 maja 2020 roku ma prawo tylko do 5% ), co dla Mieszkańców stanowi ok: 7600000 PLN oszczędności. Wobec powyższego czego zarzut podnoszony przez autorów listu w świetle tych faktów staje się absurdalny i wynika albo z niedoinformowania albo z celowego wprowadzania opinii publicznej w błąd.

Pragnę zapewnić również, że Urząd Gminy Drwinia podczas pandemii wirusa był i nadal jest cały czas czynny a cotygodniowy mój dyżur wyznaczony na środę odbywałem w formie telefonicznej lub przez e-mail a jeżeli ktoś wyrażał lub wyraża wolę spotkania ze mną osobiście jestem do dyspozycji.

Z poważaniem
Jan Pająk
Wójt Gminy Drwinia