Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-09 22:37:29 przez system

Mieszkańcy ul. Brzeskiej chcą wyjaśnień od burmistrza

Magistrat zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący m.in. ulicę Brzeską. Mieszkańcy mają poważne wątpliwości co do tych zmian i pytają burmistrza o kilka istotnych dla nich kwestii. Odpowiedzi burmistrza są jednak mało rzeczowe…

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta w bocheńskim magistracie radny Bogdan Kosturkiewicz złożył interpelację dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Brzeskiej i terenów do niej przyległych. "Podczas spotkania osiedlowego mieszkańcy posiadający swoje nieruchomości na ulicy Brzeskiej zadali panu burmistrzowi szereg pytań dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren przy tej ulicy. Nie doczekali się oni odpowiedzi na zadane pytania. Otrzymali jednak od burmistrza obietnicę, że stosowne wyjaśnienia zostaną im udzielone po pisemnym zwróceniu się do organu wykonawczego. O takie wyjaśnienia poprosili pana burmistrza poprzez przewodniczącego osiedla Krzęczków –Łychów Ireneusza Sobasa e-mailem z dnia 13 czerwca. Pytania, jakie zadali, były merytoryczne i konkretne, nie mające żadnych podtekstów politycznych. Niestety, do chwili obecnej nie otrzymali rzetelniej odpowiedzi na zadane pytania. Trudno bowiem za taką formę uznać informację pana burmistrza z dnia 29 lipca" – napisał w interpelacji Bogdan Kosturkiewicz, który jednocześnie złożył wniosek o poważne potraktowanie jego interpelacji i konkretną odpowiedź na sześć postawionych w niej pytań, takich jak np.
- Dlaczego w przyjętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Brzeskiej dokonano znaczących zmian w stosunku do obszaru oznaczonego symbolem 1MM? W poprzednim planie miejscowym obszar nosił nazwę 8W.
- Czy o zmiany te wnioskował ktoś z właścicieli bądź posiadaczy nieruchomości przynależących do tego obszaru?
- Czy gmina zamierza wypłacić właścicielom nieruchomości odszkodowanie z tytułu zmian wprowadzanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie obniżenia wartości nieruchomości? Itp.

Na odpowiedź burmistrza nie trzeba było długo czekać, ponieważ pod koniec posiedzenia stwierdził on, że przewodniczący osiedla Krzęczków – Łychów otrzymał odpowiedź na zadane pytania dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Brzeskiej. - Mam potwierdzenie odbioru pisma przez pana Ireneusza Sobasa – zaznaczył Stefan Kolawiński.

Bogdan Kosturkiewicz podkreślił natomiast, że w swojej interpelacji zaznaczył, że przewodniczący osiedla rzeczywiście otrzymał takie pismo. Zdaniem zainteresowanych osób nie zawierało ono jednak konkretnych odpowiedzi na pozostawione pytania.