Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-14 19:32:28 przez system

Nasi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządów

Starosta Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak i Rafał Rudka, zzłonek Zarządu Powiatu zostali delegowani przez Związek Powiatów Polskich do prac w Zespołach tematycznych działających przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Powiatów Polskich deleguje przedstawicieli samorządów, których zadaniem będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych. Starosta Adam Korta został delegowany do prac w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespole ds. Administracji Publicznej I Bezpieczeństwa Obywateli. Wicestarosta Ryszard Drożdzak będzie zasiadał w Zespole Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa zaś Rafał Rudka w Zespole do spraw ustrojowych.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych.
Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.