Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-18 01:57:45 przez system

Naucz się aplikować

Pani Joanna Burdek z Departamentu Polityki Regionalnej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przysłała nam zawiadomienie: "Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu Likwidacja Białych Plam projektowych w zakresie inicjatyw lokalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

...w Województwie Małopolskim, realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego przez Stowarzyszenie B-4.

Celem projektu Białe Plamy jest wyłonienie lokalnych liderów oraz zminimalizowanie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów związanych z PO KL.

W ramach projektu odbywać się będą warsztaty w zakresie tworzenia projektów dotyczących inicjatyw oddolnych. Planuje się także utworzenie partnerstw lokalnych na terenach objętych projektem.

Udział w szkoleniach mogą wziąć:

  • przedstawiciele organizacji pozarządowych

  • pracownicy urzędów gmin

  • nauczyciele ze szkół publicznych

  • członkinie kół gospodyń wiejskich

  • inni potencjalni projektodawcy działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL

z 10 powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tatrzańskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, bocheńskiego, miechowskiego, limanowskiego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Dzięki szkoleniom uczestnicy nabędą podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu aplikowania o środki pomocowe UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji lub Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o projekcie pod nr tel. (017) 85 32 724 oraz na stronie www.b4.org.pl."

Tłumacząc ten nieco hermetyczny, "unijny" język na zwykłą polszczyznę - dzięki szkoleniu wszyscy zainteresowani będą mogli nauczyć się jak napisać dobry projekt tak aby skutecznie ubiegać się o unijne dotacje. Jest to o tyle ważne, że aplikowanie o "europejskie" pieniądze jest dla większości z nas ciągle wiedzą tajemną. Wielu ludzi, którzy mają ciekawe pomysły i energię do ich realizacji, rezygnuje jednak z ubiegania się o fundusze, nie umiejąc przekroczyć tego swoistego Rubikonu, jakim jest napisanie projektu.