Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-30 14:51:46 przez system

Niechciani sąsiedzi w Kamionnej?

Uwagę opinii publicznej od miesięcy absorbuje sprawa Romów (przez wieki nazywanych w Polsce Cyganami, ale cóż, teraz liczy się poprawność polityczna), których ze swego terenu chciała pozbyć się Limanowa.

Gospodarze tego miasta wpadli na iście makiaweliczny plan i zaczęli szukać lokum dla uciążliwych, ale jednak swoich obywateli… na terenie sąsiednich gmin. Poszukiwania trwały m.in. na terenie Tymbarku i Czchowa. Gospodarze i społeczność lokalna tych gmin podnieśli jednak alarm, sprawa otarła się nawet o wojewodę, skutkiem czego poszukiwań na tych terenach zaniechano.

Teraz dowiadujemy się, że grupa Romów była widziana w okolicach Kamionnej, gdzie oglądała dom, wystawiony na sprzedaż. Nie uszło to uwadze okolicznych sąsiadów domu, którzy skrzyknęli się i w szybkim czasie przygotowali protest, podpisany przez blisko 400 osób.

Treść protestu mieszkańców Kamionnej
„Szanowny Pan
mgr inż. Władysław Bieda
Burmistrz Miasta Limanowa
Dotyczy: plonowanego przesiedlenia rodzin romskich do miejscowości Kamionna

My, niżej podpisani mieszkaliby miejscowo6ci Kamionna, gm. Trzciana, woj. małopolskie, stanowczo protestujemy przeciwko działaniom władz Gminy Limanowa, zmierzających do zakupu nieruchomości w miejscowo5ci Kamionna celem przesiedlenia do nich rodzin romskich obecnie zamieszkujących miasto Limanowa.

Na wstępie nale2y podnieść, iż w niniejszej sprawie nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kamionna, W myśl art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, „w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy”, Co prawda na organach gminy nie spoczywał obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie, jednakże nie ulega wątpliwości, że zakup nieruchomości celem udostępnienia ich Romom zamieszkującym inną miejscowość jest niezwykle istotną sprawą dla mieszkańców Kamionnej i całej gminy, Waga przedmiotowej sprawy wymaga, aby mieszkańcy miejscowości Kamionna mieli możliwość wyrażenia swojego zdania w tejże kwestii.

Z całą stanowczością nie zgadzamy się, aby bez naszej akceptacji doszło do osiedlenia się Romów w naszym sąsiedztwie. Biorąc pod uwagę doświadczenia mieszkańców innych miejscowości, w których zamieszkują Romowie, wyra2amy obawy o brak mo2liwości asymilacji ludności romskiej z lokalną społecznością. Otóż zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkaric6w miasta Limanowa, Romowie, kt6rzy maja zostać przesiedleni do miejscowości Kamionna maja problemy z harmonijna egzystencja z innymi mieszkańcami, m.in. zachowują się w sposób agresywny (dotyczy to również młodzieży i dzieci) oraz nie dbają o porządek w obejściu domowym.

Przedmiotem naszych obaw jest m.in. bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Kamionna, w szczególności młodzieży i dzieci, jak również mienia znajdującego się w tej okolicy. Wskazania wymaga, iż w Gminie Trzciana, w tym w miejscowo6ci Kamionna, z uwagi na jej szczególne walory przyrodnicze, mieści się wiele domów letniskowych, których właścicielami są mieszkańcy innych części Polski i Europy, Wobec powyższego brak asymilacji ludności romskiej, a w konsekwencji obniżenie się poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy, wpłynie negatywnie na wizerunek Gminy Trzciana jako miejsca rekreacji i wypoczynku, co doprowadzi do wymiernych szk6d w majątku Gminy, jak i jej mieszkańców.

Dodatkowo drastycznie spadnie wartość nieruchomości, znajdujących się w miejscowości Kamionna, a system socjalny Gminy Trzciana zostanie w sposób istotny obciążony (do czego nie byt przygotowany), co może spowodowa6 zakłócenie dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu i mieć daleko idące konsekwencje finansowe dla Gminy Trzciana i jej mieszkańców.

Wyżej wymienione zamierzone dziabania władz Gminy Limanowa, nie doprowadzą naszym zdaniem do poprawy bytu rodzin romskich. W naszej opinii działania te przyniosą jedynie problemy do innej jednostki samorządu terytorialnego oraz wygenerują konflikt wśród mieszkańców naszej gminy.

Dodatkowo osiedlenie Romów w sąsiedniej gminie nie rozwiąże problemu integracji Rom6w oraz nie spełni celów rządowego programu: „Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

Mając na uwadze powyższe, wzywamy do całkowitej rezygnacji z działań, mających na celu przesiedlenie rodzin romskich na teren Gminy Trzciana, do miejscowości Kamionna”.

Zapytany przez nas wójt Trzciany Józef Nowak stwierdził, iż prawdą jest, że Romowie zainteresowani są zakupem nieruchomości w Kamionnej. Informacje dotyczące zamiaru zakupu domu dla nich została potwierdzona przez zastępcę burmistrza Limanowej w trakcie rozmowy telefonicznej.

W piątek 30 września w trakcie rozmowie telefonicznej z-ca burmistrza Limanowej stwierdził, że po dokonaniu oględzin nieruchomości przez pracowników Urzędu Miasta w Limanowej władze miasta nie są zainteresowane zakupem tej posesji. Nie jest jednak jasne, czy Romowie nie zechcą zakupić prywatnie wspomnianej nieruchomości.