Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-11 17:57:23 przez system

Niespodziewane konkursy na dyrektorów szkół w Drwini

Zarządzeniem nr 161/2016 z dnia 29 listopada Wójt Gminy Drwinia ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów w trzech gminnych szkołach:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, adres: Mikluszowice 228, 32-708 Dziewin,
Zespołu Szkół w Grobli, adres: Grobla 134, 32-709 Drwinia,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie, adres: Dziewin 231,32-708 Dziewin

dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn.zm.) tj.:

Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym w art.36a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1379), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.168 ze zm.),

Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkól może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 -9 niniejszego ogłoszenia.

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) ukończyła studia magisterskie,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt.2, 5, 7 i 9.

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz,.168 ze zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz.1721),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz.1379), lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko odpowiednio Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach, Dyrektora Zespołu Szkół w Grobli, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie.

4.Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adres zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem (odpowiednio):

„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Grobli”

„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach”

„Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie”

w terminie do 20 grudnia 2016 roku do godziny 16.00

na Dziennik Podawczy pok. Nr 25 Urzędu Gminy w Drwinia

lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Drwini, 32-709 Drwinia 57

Oferty nadesłane pocztą powinny wpłynąć do Urzędu Gminy w Drwini w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2016 do godz. 16.00

5.Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Drwinia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną i pisemną.

  1. Informacje dodatkowe:

Objęcie stanowiska przez wyłonionego w drodze konkursu dyrektora nastąpi po wygaśnięciu powierzenia tej funkcji dotychczasowemu dyrektorowi tj. po 30 czerwca 2017r.