Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-29 08:11:35 przez system

Ogłoszono konkurs na dyrektora bocheńskiej kopalni

Na stronie ministerstwa skarbu państwa ukazało się ogłoszenie rady nadzorczej bocheńskiej kopalni soli w sprawie konkursu na prezesa i członka zarządu.

Kandydaci na stanowisko prezesa lub członka zarządu powinni:
1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
3) korzystać z pełni praw publicznych,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Kandydaci składają zgłoszenia listownie lub osobiście w zabezpieczonych i nie podpisanych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki”, lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki”, w sekretariacie Spółki Kopalnia Soli Bochnia do 12 lutego roku do godz.12.00. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data i godzina jego doręczenia do siedziby Spółki w Bochni.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny, zawierający między innymi:
a) adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
b) wyrażenie zgody na kandydowanie,
c) informację o możliwym terminie objęcia stanowiska w Spółce Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
4) oświadczenie o:
a) ukończeniu studiów wyższych,
b) co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
5) oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie i gotowości zaprzestania tych aktywności w przypadku wyboru na stanowisko,
6) oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,
7) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku:
a) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych lub
b) oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy;

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.