Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-21 09:41:45 przez system

Pierwsze wystąpienie nowego starosty

"Pragnę podziękować państwu radnym za powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji – powiedział Adam Korta tuż po wyborze na starostę bocheńskiego. - Nie ukrywam, że jest to olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt, ale mam jednocześnie świadomość, że jest to ogromna odpowiedzialność.

Nasz wybity rodak Jan Paweł II w 2001 roku skierował do władz samorządowych takie słowa: „Samorząd terytorialny podejmując decyzje dotyczące miasta, czy miejscowości, winien mieć na względzie w pierwszym rzędzie dobro mieszkańców, ich potrzeby, oczekiwania i perspektywy wszechstronnego rozwoju”. Chciałbym, aby te słowa stały się mottem nas wszystkich, zarówno nowego zarządu powiatu bocheńskiego, jak również wszystkich radnych wybranych na kadencję 2018-2023 - rozpoczął swoje przemówienie Adam Korta, nowy starosta bocheński.

Mieszkańcy będą oczekiwali od nas rozwiązywania problemów, z którymi boryka się powiat i chciałbym, aby ich rozwiązanie stało się głównym celem naszej wspólnej pracy. Przede wszystkim należy do nich troska o wysoką jakość opieki medycznej, skrócenie czasu oczekiwania na natychmiastową pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym. Naszym zamiarem jest w tej kadencji nie tylko wrócić do idei budowy, ale wdrożyć ją w życie budując jakże potrzebne hospicjum stacjonarne, tak aby opieką objąć osoby najsłabsze i wymagające wsparcia w obliczu ciężkiej, często śmiertelnej choroby.

Kolejnym ważnym elementem będzie troska o edukację młodzieży w zarządzanych przez powiat szkołach średnich. Tak, aby nasze dzieci mogły na terenie powiatu przygotować się do wejścia w dorosłe życie zdobywając konkretny zawód lub wiedzę do dalszej edukacji. W tym przypadku ważnym elementem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a środowiskiem pracodawców, tak, aby kierunki kształcenia wypływały z realnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Nie możemy również zapomnieć o dalszej modernizacji dróg powiatowych mającej na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Szczególny nacisk zostanie położony na budowę skrzyżowań dróg różnych kategorii z ruchem okrężnym. Jedną z pierwszych tego typu inwestycji powinna być przebudowa skrzyżowania ul. Poniatowskiego - Brzeskiej - Krzeczowskiej. Ważnym elementem rozwoju infrastruktury drogowej powinna być również budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych będących ekologiczną alternatywą dla transportu samochodowego, co również będzie sprzyjało rozwojowi rowerowego ruchu turystycznego.
Chciałbym również zwrócić się do pracowników samorządowych starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych i prosić państwa o zaangażowanie, odpowiedzialność i wsparcie merytoryczne zwłaszcza w trakcie pierwszych miesięcy funkcjonowania nowego zarządu powiatu.

Powiat bocheński ma dwóch reprezentantów w sejmiku województwa małopolskiego. Liczę na współpracę oraz pomoc w realizowaniu kluczowych dla nas zadań publicznych. Deklaruję również ścisłą współpracę ze wszystkimi włodarzami miast i gmin naszego powiatu.
Na zakończenie chciałbym w imieniu mieszkańców podziękować za pracę na rzecz rozwoju powiatu ustępującemu zarządowi powiatu z panem Ludwikiem Węgrzynem na czele. Pracujmy dalej razem dla dobra naszej lokalnej społeczności".