Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-04 01:22:55 przez system

Pijani kierowcy zmorą bocheńskich dróg

Policja przypomina o konsekwencjach prawnych kierowania pojazdami na „podwójnym gazie”

18 maja weszły w życie nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierowców, którzy popełnili najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym.
Sądy uzyskały w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów. Jednak ostatnie dni pokazały, że na drogach powiatu bocheńskiego kierowcy zdają się nie wiedzieć o surowych karach grożących za to niezgodne z prawem zachowanie, a może po prostu je bagatelizują?

W ciągu ostatnich 5 dni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni zatrzymali łącznie 8 nietrzeźwych kierujących, a także jednego, który nie zastosował się do zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, jaki nałożył na niego sąd. Kierowca stracił wtedy uprawnienia za jazdę na „podwójnym gazie”.

Do niechlubnych rekordzistów trzeba zaliczyć mężczyznę, który mając w organizmie blisko 3 promile alkoholu kierował na ulicy Karosek w Bochni osobowym volkswagenem, nie posiadając przy tym prawa jazdy. Kolejny nietrzeźwy kierowca wpadł w ręce bocheńskiej drogówki w Rzezawie, kiedy to jechał fordem, mając w organizmie 1,42 promile alkoholu. Inny z amatorów jazdy po alkoholu swoją przygodę zakończył w przydrożnym rowie, kiedy to mając w organizmie 2,14 promila alkoholu nie opanował kierownicy swojego motoroweru. We wtorek, 1 września bocheńska policja zatrzymała aż 4 nietrzeźwych użytkowników dróg, w tym jednego kierującego fiatem 126p, oraz 4 rowerzystów, z których rekordzista miał w wydychanym powietrzu 2,6 promila alkoholu.

- Na kanwie tych wydarzeń pragniemy przypomnieć wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o konsekwencjach prawnych takiego zachowania. Pamiętajmy, że wsiadając za kierownicę po alkoholu stwarzamy ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla siebie jak również dla innych uczestników ruchu drogowego - mówi mł. asp. Łukasz Ostręga, oficer prasowy KPP w Bochni

Poniżej przypominamy o zmianie przepisów, o których każdy kierowca powinien pamiętać.

Zmiany w przepisach karnych

 1. Kierowanie bez uprawnień
  W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.
  Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.
  Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

 2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości
  W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.
Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

 1. Zatrzymanie prawa jazdy
  W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

 1. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"
  W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
  (źródło: BPiRD KGP)

W świetle nowych przepisów, które obowiązują od 9 listopada 2013 roku rowerzysta mający w organizmie powyżej 0,5 promila alkoholu nie jest już przestępcą. Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości stała się wykroczeniem:
Art. 87 KW
§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Według nowych przepisów nietrzeźwym rowerzystom grozi kara aresztu (5-30 dni) lub grzywna (50 - 5000 zł).
Nowością jest również to, że policjant może nietrzeźwego rowerzystę ukarać mandatem karnym, jednak tylko wtedy jeśli uzna, że nie zachodzą przesłanki do tego, aby zastosować wobec niego zakaz kierowania pojazdów.

Decyzja o nałożeniu na pijanego rowerzystę zakazu prowadzenia pojazdów należy do decyzji sądu, dlatego jeśli policjant stwierdzi, że taka kara „należy” się nietrzeźwemu rowerzyście, nie karze go mandatem tylko sporządza do sądu wniosek o ukaranie sprawcy tego wykroczenia.