Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-09 20:25:00 przez system

Planty dofinansowane! - inwestycja pod znakiem zapytania

Bochnia otrzymała dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 2.068 791,93 zł do projektu Rewaloryzacji Plant Salinarnych.Dofinansowanie otrzymano przy kosztach kwalifikowanych w wysokości 3.400.897,08 zł i wartości projektu 3.649.776,07 zł.

Tegoroczny projekt budżetu Miasta Bochnia przewidywał m.in. Rewaloryzację Plant Salinarnych a dokładniej wynikający z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026 projekt rewitalizacji dawnych obiektów poprzemysłowych Kopalni Soli Bochnia tj. Kuźni i Lodowni Salinarnej.

Na temat rewaloryzacji przeczytać można w Gminnym Programie Rewitalizacji Bochni:

(...)Projekt zakładający przebudowę i remont, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków dawnej Kuźni i Lodowni wpisujących się w obszar poprzemysłowy dzisiejszych plant Salinarnych to przestrzeń kluczowa i zarazem symboliczne serce górniczego miasta. Wymiernym rezultatem projektu będzie przyciągnięcie do Centrum nowych mieszkańców, wzrost integracji społecznej i więzi sąsiedzkich, ale też pobudzenie aktywności gospodarczej dla nowych podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na tym obszarze, lub dla tych, którzy swoją działalność tutaj przeniosą.

  • *

Projekt znajduje się na 3 miejscu listy projektów podstawowych, wyłonionych w ramach konkursu "Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020", uzyskując 81.82% pozytywnej oceny merytorycznej - informuje Urząd Miasta.

Niestety sprawa rozpoczęcia inwestycji nie jest już taka oczywista. Na nasze pytanie kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac inspektor Andrzej Koprowski nie kryje sceptycyzmu:

*„…trudno odpowiedzieć na pytanie kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac na Plantach. Na tzw. "budżetowej" sesji, która odbyła się bodajże 27 grudnia ur. Radni właśnie z tego zadania "zdjęli" 2,5 miliona złotych przeznaczając je na kilkadziesiąt innych małych zadań. Pod znakiem zapytania stoi więc odpowiedź na to pytanie i szereg kolejnych. Istnieje możliwość postawienia wniosku o zmianę budżetu, czyli na wprost o "oddanie" pieniędzy wziętych z tego zadania, co jednak będzie się wiązało z niewykonaniem zadań lub części zadań, na które przesunięto środki w grudniu. Istnieje alternatywa przesunięcia środków z innych zadań, możliwe też że Radni nie zgodzą się na tę inwestycję. Sprawa wymaga szerokiego przedyskutowania zarówno w gronie kierownictwa Urzędu Miasta jak i przez Radnych na właściwych komisjach problemowych”. *

Jaki będzie finał? – trudno przewidzieć. Na razie możemy ocenić i przyjrzeć się projektowi przebudowy. Poniżej przedstawiony przez Urząd Miasta szczegółowy plan przebudowy i zagospodarowania budynków salinarnych na Plantach.

/media/data/upload/Maj/Maj 2019/Obraz2.jpg

Kuźnia

Projekt przewiduje zmianę funkcji budynku z mieszkalnej na usługową. Budynek podzielono na 3 strefy. Pierwsza strefa – od północy przeznaczona na część zaplecza dla kawiarni, magazyn oraz kotłownię, wraz ze schodami drabiniastymi na poddasze nieużytkowe. Część centralną budynku zajmie kawiarnia. Stronę południową budynku zajmują ogólnodostępne toalety oraz punkt informacji turystycznej.

Do budynku prowadzi 7 wejść. Od północy wejście do kotłowni oraz wejście do części zapleczowo-magazynowej, od południa dwa wejścia do punktu informacji turystycznej, od zachodu trzy wejścia, dwa prowadzące do kawiarni oraz jedno do przedsionka, prowadzącego do ogólnodostępnych toalet. Wejście od strony północnej do części zapleczowo-magazynowej prowadzi poprzez korytarz do śmietnika, wejścia na poddasze nieużytkowe oraz do pomieszczeń zaplecza kawiarni.

Zaplecze kawiarni składa się z magazynów, zmywalni, pomieszczenia socjalnego z toaletą dla personelu oraz pomieszczeniem zaplecza baru. Jest połączone przejściem z salami konsumpcyjnymi. Z kawiarni prowadzi korytarz do ogólnodostępnych toalet, pomieszczenia gospodarczego i do punktu informacji turystycznej. Wydzielone zostały sanitariaty damskie i męskie oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Punkt informacji turystycznej posiadają również pomieszczenie socjalne z toaletą dla personelu oraz magazyn.

Projekt umożliwia dostosowanie części informacji turystycznej do wymogów modelowego rozwiązania aranżacji wnętrz jednostek informacji turystycznej funkcjonujących w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej - kategoria trzy gwiazdki.

Istniejące schody drabiniaste w części centralnej budynku przeznaczone są do demontażu. Część ścian działowych należy rozebrać i wyburzyć zgodnie z częścią rysunkową. W nielicznych miejscach należy wykonać domurowania oraz wymurować nowe ściany z cegły 12cm i 25 cm.

Istniejący strop drewniany przeznaczono do rozbiórki i zastąpienia go stropem ze sprężonych belek stropowych i lekkiego wypełnienia, wykończony od strony poddasza płytą OSB na podkładkach z papy. Więźba dachowa przeznaczona została do wymiany na konstrukcję płatwiowo – kleszczową. Dwa istniejące kominy ozdobne należy przemurować na wzór istniejących. Nowe kominy z kształtek kominowych omurować ściankami grubości 12cm z cegły. Wszystkie poddać hydrofobizacji oraz impregnacji. Projekt przewiduje wymianę zniszczonej dachówki na dachówkę ceramiczną, zakładkową, poprzedzoną pracami remontowymi dotyczącymi więźby dachowej. Obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem z blachy stalowej ocynkowanej.

Istniejące ławy fundamentowe kamienne należy podbić o ok. 40cm do głębokości ~1,10m pod poziomem terenu zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie konstrukcyjnym. Istniejące warstwy posadzkowe należy rozebrać i wykonać nowe z izolację przeciwwodną oraz termoizolacją, na płycie z betonu zbrojonej włóknami polimerowymi.

Projekt przewiduję odtworzenie elewacji historycznej. Część ścian budynku należy oczyścić, usunąć tynki oraz wtórne przemalowania. Należy także odtworzyć zamurowane otwory okienne oraz drzwiowe.Konieczne jest wykonanie wieńców żelbetowych w poziomie oparcia murłaty oraz na ścianach szczytowych.

/media/data/upload/Maj/Maj 2019/Obraz3.jpg

Lodownia

W Lodowni znajdować się będzie lokal usługowy przystosowany do funkcji wystawienniczych. W budynku oprócz głównej sali przewidziano wiatrołap i pomieszczenie socjalne. Ahistoryczne dobudówki zostaną usunięte, co przywróci pierwotną formę budynku.

W razie stwierdzenia zbyt dużych uszkodzeń pozostałych ścian, zostaną one kotwiczone lub przemurowane. Ściany po osuszeniu i odgrzybieniu zostaną ocieplone wełną mineralną i wykończone tynkiem cienkowarstwowym, akrylowym w kolorze białym. Ze względu na zbyt duże uszkodzenia należy wyburzyć i wymurować od nowa ścianę szczytową od strony zachodniej od poziomu istniejącego stropu. Konieczne jest wykonanie wieńców żelbetowych w poziomie oparcia murłaty oraz na ścianach szczytowych. Zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona.

Istniejące ściany działowe przeznaczone są do rozbiórki zgodnie z częścią rysunkową. Istniejące warstwy posadzkowe zostaną rozebrane i wykonane nowe, na płycie z betonu zgodnie z częścią rysunkową. Istniejące ławy fundamentowe kamienne zostaną podbite o ok. 40cm do głębokości ~1,10m pod poziomem terenu zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.

Więźba dachowa przeznaczona została do wymiany na konstrukcję płatwiowo – kleszczową. Projekt przewiduje wymianę zniszczonej dachówki na dachówkę ceramiczną, poprzedzoną pracami remontowymi dotyczącymi więźby dachowej.

Projekt zakłada również odtworzenie zewnętrznych schodów o konstrukcji drewnianej, prowadzących na spocznik o konstrukcji drewnianej wspartej na belkach stalowych oraz drewnianej balustradzie, zabezpieczonej siatką cięto ciągnioną z blachy stal-ocynk.

/media/data/upload/Maj/Maj 2019/Obraz4.jpg