Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-29 09:47:50 przez system

Połączono siły dla skutecznej pomocy bezrobotnym

Z myślą o osobach doświadczających kryzysów psychicznych z powodu problemów ekonomicznych i zdrowotnych podpisano porozumienie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy. Instytucje pomocy i integracji społecznej oraz urzędy pracy bardzo często świadczą usługi na rzecz tego samego klienta, co przekłada się na potrzebę współpracy, a jednocześnie stanowi szansę na bardziej kompleksową pomoc dla indywidualnych mieszkańców Powiatu.

- Aktywność pracowników administracji Powiatu m.in. poprzez nowe projekty i pozyskiwanie dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia wprowadzenie rozwiązań, które w większym stopniu łączą politykę pomocy społecznej z polityką rynku pracy i aktywizacji, a także z gospodarką społeczną – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Projekt współpracy i szersza oferta dla osób potrzebujących w Powiecie Bocheńskim tworzy system aktywizacji i integracji społecznej, gdzie instytucje pomocy społecznej i rynku pracy w większym stopniu mogą dostarczać usług aktywizacyjnych oraz zwiększać zaradność i samodzielność klientów.

- Porozumienie będzie służyć wymianie informacji, dzieleniu się wiedzą oraz umożliwia szerszą pomoc osobom bezrobotnym. Współpraca pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy przyniesie rezultaty w formie lepszej oferty dla osób bezrobotnych, szczególnie dla osób określonych jako oddalone od rynku pracy – mówi Andrzej Zając, dyrektor PUP w Bochni.

Dla mieszkańców Powiatu w planie współpracy PCPR i PUP możliwe będzie wykorzystanie szerszego katalogu instrumentów wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór jest uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem. Klienci z tzw. III profilu, zarejestrowani w PUP, będą mogli indywidualnie zgłosić się celem określenia potrzeb oraz potencjałów osobistych oraz skorzystać z usług aktywnej integracji, w tym z usług pracy socjalnej i rehabilitacji.

- W odniesieniu do problemów rodzin z terenu Powiatu można mówić o tym, że celem współpracy PCPR i PUP jest integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Objęcie niektórych klientów PUP dodatkowymi usługami aktywnej integracji w PCPR poprawi i wzmocni ich szanse na zatrudnienie i osobisty rozwój. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zainteresowane nowymi szansami na zmianę w swoim życiu mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – mówi Elżbieta Paczyńska, dyrektor PCPR w Bochni.