Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-18 16:47:38 przez system

Podsumowanie 2015 roku w szkołach średnich

Oświata to bardzo ważna dziedzina działalności samorządu powiatu bocheńskiego, stanowiąca 42% wydatków całego budżetu. To inwestycja w młode pokolenie. Z roku na rok Zarząd i Rada Powiatu w Bochni poprzez swoje działania dąży do podniesienia jakości świadczonych przez placówki edukacyjne usług, podniesienia standardów nauczania oraz modernizację bazy dydaktycznej.

Powiat Bocheński jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły policealnej dla dorosłych zwanej potocznie „Medykiem” jak również dla trzech placówek oświatowych, a także Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu. Obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych kształci się 4012 uczniów w 169 oddziałach, liczba ta rokrocznie się zwiększa.

Zapewne jednym z elementów napływu większej ilości osób jest dobra jakość kształcenia. W rankingu małopolskich liceów przygotowanym przez Gazetę Wyborcza w 2015 roku w zestawieniu obejmującym 105 szkół I LO w Bochni zajmuje 26 miejsce, LO przy ZS nr 1 w Bochni zajęło 47 miejsce oraz II LO w Bochni 71. Opracowując ranking „Gazeta Wyborcza” brała pod uwagę głównie wyniki matur, których rezultat stanowi 70 proc. oceny. Dodatkowo na punktacje wpływała liczba olimpijczyków - 20 proc. oraz stypendiów Ministra Edukacji Narodowej (10 proc.) Ponadto I LO znalazło się także na 6. miejscu w Małopolsce pod względem zdawalności matury z języka polskiego (94 proc.) oraz na 8. miejscu biorąc pod uwagę liczbę olimpijczyków. To bardzo wysokie pozycje, które same w sobie potwierdzają poziom kształcenia.

Od trzech lat starostwo prowadzi też szeroko zakrojone działania promocyjne mające na celu skłonienie-zaproszenie młodzieży do kontynuacji nauki właśnie w naszych szkołach. Jednym z elementów promocji są krótkie filmy promujące szkoły, udział w nich biorą uczniowie, czy też absolwenci szkół, co nie tylko podnosi atrakcyjność produkcji dla młodego widza, ale także pozwala na identyfikację i pokazuje wymierne efekty związane z zakończeniem szkoły. Produkcje te już nie raz zostały dostrzeżone, nie tylko przez portale internetowe w całym kraju jak również i telewizję. W ramach promocji ukazują się również artykuły poświęcone szkołom, a także cykl ulotek. Starostwo wspiera także organizację targów edukacyjnych, akcje promocyjne prowadzą również szkoły. Wszystkie te działania przyczyniają się do zwiększenia ilości osób uczących się w naszych placówkach.

Najważniejsze działania realizowane w placówkach oświatowych:

Zespół Szkół nr 1 (Mechanik):
-ponad 220 tys. przeznaczono m.in. na zakup komputerów, wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów kwalifikacyjnych, wyposażenia do pracowni przedmiotowych, licencji na oprogramowanie edukacyjne, zakup projektorów multimedialnych. Wyposażono również pracownię elektryczną i samochodową. Wszystko to było możliwe dzięki zrealizowanemu przez powiat projektowi pn. Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla ZS Nr 1. Projekt ten zakładał m.in. poprawę jakości i standardów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę stanu bazy lokalowej, zapewnienie dostępu do najnowszego sprzętu oraz dostosowane do najnowszych trendów w gospodarce i poprawę jakości oferty edukacyjnej,
- prawie 290 tys. zł. wyniósł koszt zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu Ministerstwa Edukacji - Wyprawka szkolna,
- powyżej 70 tys. zł. przeznaczono na wyposażenie pracowni komputerowej,
- ponad 25 tys. złotych przeznaczono na bieżące remonty placówki,
-uruchomiono nowy kierunek kształcenia – Technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Zespół Szkół nr 2 (Budowlanka):
- prawie 82 tys. złotych kosztowała modernizacja budynku i warsztatów szkolnych, ponadto zakupiono wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz programów komputerowych do kształcenia zawodowego.
- realizowano projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego" w ramach POKL, mającego na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego oraz skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach i wizytach zawodowoznawczych. Zakupiono także wyposażenie pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem za prawie 20 tys. zł.
- zorganizowano I Forum Zawodoznawcze „Różne oblicza zawodów”, w której wzięła udział młodzież z gimnazjów. Głównym celem zorganizowania forum było promowanie szkolnictwa zawodowego, a przez to ułatwienie uczniom klas trzecich dokonania wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W trakcie spotkania młodzież mogła wysłuchać, obejrzeć przygotowane prezentacje, porozmawiać z prelegentami - właścicielami zaproszonych firm oraz z uczniami i nauczycielami.
- prawie 100 tys. przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na utworzenie nowoczesnej pracowni budownictwa energooszczędnego i energetyki odnawialnej w ramach projektu pn. Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla ZS Nr 2.

Zespół Szkół nr 3 (Ekonomik):
- 50 uczniów brało udział w stażach zawodowych w Niemczech w ramach projektu Leonardo da Vinci,
- 30 uczniów klas w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik żywienia i usług gastronomicznych brało udział w programie Erasmus +. W ramach programu uczniowie odbyli staż zawodowy w Portugali, w hotelach i restauracjach doskonaląc swoje umiejętności,
- 194 uczniów brało udział w kursach zawodowych w ramach programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – Kurs kelnerski, somelierski, balistyczny, barmański i kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
- wyremontowano i wyposażono pracownię gastronomiczną oraz zakupiono komputery na kwotę prawie 350 tys. zł. w ramach projektu „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej ZS nr 3”,
- zakupiono nowoczesną tablicę multimedialną wspomagającą kształcenie ogólne i zawodowe,

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni:
- 50 tys. zł. kosztowało wyposażenie pracowni komputerową
- szkoła realizowała program wymiany młodzieży współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W ramach projektu w każdym spotkaniu bierze udział 16 uczniów z Polski, 16 uczniów z Niemiec i po 2 opiekunów z Niemiec i z Polski. Celem programu jest spotkanie młodzieży z obu krajów, promocja szkoły w środowisku lokalnym, doskonalenie umiejętności językowych, obalenie stereotypów, poznawanie systemów oświaty, życia codziennego, tradycji i zwyczajów w obu krajach,
- przygotowano dokumentację i zabezpieczono środki na długo wyczekiwany remont elewacji, który rozpocznie się w czerwcu 2016 roku.

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni:
- zakupiono sprzęt multimedialny, komputerowy i nagłośnienie wspomagający kształcenie ogólne na kwotę prawie 26 tys. zł.
- zapoczątkowano lekcje z native speakerem,
- od trzech lat szkoła organizuje sesję z cyklu „Z ciemności do światła” skierowaną do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu bocheńskiego. Spotkania w ramach tego cyklu są lekcją ukazującą duchowe zagrożenia współczesnej młodzieży. Mają one na celu uświadomienie młodemu pokoleniu wagi tego zjawiska.

Zespół Szkół w Dąbrowicy:
- szkoła brała udział w wielu konkursach zdobywając m.in. I miejsce w „Konkursie na Najsmaczniejsze Potrawy z Marchewki lub Pietruszki" , II miejsce w Małopolskim Międzyszkolnym Turnieju „Chłopskiej Szkoły Biznesu” w Andrychowie, III miejsce w konkursie na najsmaczniejszy rosół polski, I, II i III miejsce na podium w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” .
- prężnie działa Szkolny Klub Logistyki w ramach którego uczniowie biorą udział m.in. w seminariach organizowanych przez Koło Naukowe Logistyki „TiLOG” funkcjonujące na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tematem przewodnim ubiegłorocznej edycji była „Inteligencja i Integracja jako przyszłość nowoczesnego transportu i logistyki”. Ponadto zorganizowano warsztaty pod hasłem „Równość – od słów do czynów” zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Zespół Szkół w Łapanowie:
- 12,5 tys. zł. wydano na zakup 32 komputerów i laptopów do pracowni komputerowej. Podpisano również porozumienie dzięki, któremu szkoła otrzyma 19 komputerów od Sądu Rejonowego w Brzesku.
- nawiązano współpracę z firmą z Scheuditz w celu organizacji praktyk zawodowych w Niemczech dla uczniów w zawodach: technik mechanik, technik budownictwa i technik handlowiec.
- Łapanowski Orlik włączył się w próbę ustanowienia oficjalnego Rekordu Guinnessa w kategorii największego treningu piłki ręcznej w wielu miejscach jednocześnie. Blisko 200 Orlików w całej Polsce włączyły się w akcję organizowaną we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce na 100 dni do Euro 2016.
- od 16 lat szkoła organizuje Rajd Szlakiem Papieskim z Łapanowa do Niegowici, który jest wyrazem wdzięczności Bogu za dar posługi papieskiej Jana Pawła II. Szlak Papieski został wytyczony dla upamiętnienia drogi, jaką młody wikary z Niegowici przemierzał uczęszczając na spotkania z młodzieżą lub spowiedź do Łapanowa. W ubiegłym roku rajd odbył się pod hasłem: "Niech zstąpi Duch Twój”.

Zespoły Szkół w Dąbrowicy i Łapanowie prowadzą kursy kwalifikacyjne dla dorosłych, zgodnie z nowym model edukacji zawodowej i ustawicznej. Kursy prowadzone są w następujących kwalifikacjach: Prowadzenie rachunkowości, Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, Produkcja wyrobów cukierniczych, Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz Prowadzenie produkcji rolniczej.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bochni:
- powstała pracownia Marii Montessori dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Specjalistyczny sprzęt, który umożliwia pracę tą metodą został zakupiony za ponad 20 tys. zł. Pracownia jest wyposażona w kilkadziesiąt pomocy dydaktycznych, tematycznie uporządkowanych i łatwo dostępnych dla dziecka. Nauczyciel będzie jedynie pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem. Jego rolą będzie pomoc w samodzielnym odkrywaniu rzeczywistości,
- pozyskano dotację z Ministerstwa Edukacji w ramach projektu „Książki naszych marzeń” na zakup książek do biblioteki w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
- wyremontowano pracownię gastronomiczną, łazienki w tym dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, wymieniono wszystkie instalacje w jednym pionie szkoły za prawie 50 tys zł,
- ośrodek co roku przygotowuje Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”, ma on charakter integracyjny i edukacyjny, promujący uzdolnienia muzyczne uczniów szkól specjalnych i masowych. Koncerty oraz przesłuchania konkursowe poprzedzają dwudniowe warsztaty, prowadzone przez wokalistów, instrumentalistów, aktorów i kompozytorów. Festiwal organizowany jest na wysokim poziomie, gości wiele znanych postaci i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Od dwóch lat festiwal ma zasięg międzynarodowy. W ubiegłym roku na festiwalowej scenie występowała młodzież z partnerskiego powiatu Saarlouis oraz z Buczacza na Ukrainie,
- zorganizowano międzynarodową II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Zamień szare na złote” – Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Do dyskusji zaproszono naukowców różnych profesji: pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, kulturoznawców. Stąd też interdyscyplinarny charakter tego przedsięwzięcia. Partnerami naukowymi konferencji było 5 polskich uczelni: Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno -Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bochni:
- wdrożono Terapię EEG Biofeedback, która polega na stosowaniu treningu jako profilaktyki problemów z zachowaniem i uczeniem się w przedszkolu i szkole. Obejmuje dzieci które charakteryzują się problemami: ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi i koncentracji), zaburzeniami uczenia się i zachowania, dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, tremą, nadwrażliwością, a także: po wypadkach, urazach, z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy padaczką,
- zatrudniono psychologa szkolnego, dla potrzeb uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Bochni.

Bieżące remonty przeprowadzono także w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego.
Ponadto przeznaczono prawie 30 tys. zł. na stypendia starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano 8 nagród dla dyrektorów i nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze, w łącznej kwocie 30 480.00 zł.

Zrealizowano projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, którym w latach 2010-2015 objęte były wszystkie Zespoły Szkół i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bochni. Przystąpiono do Małopolskiego Klastra Edukacyjnego.

Pozyskano dotację celową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, otrzymano środki w wysokości 7 165,00 zł. Ponadto dla placówki pozyskano wsparcie finansowe w ramach programu „Książki naszych marzeń”, co umożliwiło zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Przystąpiono do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (realizowanego przez MEN). Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie wsparcia dla 8 szkół na łączną kwotę 88 000,00 zł.

Na uwagę zasługuje również fakt otrzymania przez nauczyciela chemii w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni Dorotę Kocjan medalu za wybitne osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej, przyznanego przez 58 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Starosta Bocheński w uznaniu tego wyróżnienia, uhonorował Panią Dorotę Kocjan nagrodą specjalną.

Zorganizowano konferencję „Porozmawiajmy o kształceniu zawodowym w powiecie bocheńskim”, na której podjęto próbę analizy sytuacji na rynku pracy, zdefiniowania kompetencji pracowników poszukiwanych przez pracodawców, dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz prezentacji dobrych praktyk współpracy szkół z przedsiębiorcami. Kolejna konferencja „Porozmawiajmy z pracodawcami o kształceniu zawodowym w powiecie bocheńskim”, na którą zostaną zaproszeni m.in. pracodawcy jest zaplanowana w miesiącu lutym br. Działania te mają na celu nawiązanie partnerstwa lokalnego w zakresie kształcenia zawodowego, wypracowania koncepcji zmian w strukturze kształcenia zawodowego, by dobrze przygotowani do pracy młodzi ludzie nie zasilali szeregu bezrobotnych, a ponadto ma nam to umożliwić aplikowanie o środki zewnętrzne na wyposażenie bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego.