Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-22 19:39:57 przez system

Ponad 200 tysięcy pomocy dla uczniów bocheńskich szkół

Głównym tematem ostatniego posiedzenia komisji oświaty, wychowania, sportu i turystyki było przyznawanie pomocy materialnej przez miasto Bochnię uczniom bocheńskich szkół w 2013 roku.

Pomoc materialna w ubiegłym roku udzielana była uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych znajdujących się na terenie miasta, których dochód w rodzinie na jednego jej członka nie przekraczał 456 zł. Kwoty stypendiów uzależnione są od progu dochodowego. W tych rodzinach gdzie dochód na jedną osobę nie przekraczał 200 zł. uczeń otrzymywał stypendium na cztery miesiące po 86 zł. co dało łącznie 344 zł. Grupa uczniów, w których rodzinach miesięcznie „na głowę” przypada od 200,01 zł. do 300 zł. otrzymywali stypendium na trzy miesiące po 90 zł. czyli łącznie 270 zł. Natomiast w rodzinach, na które przypada od 300,01 zł. do kwoty 456 zł. miesięcznie na domownika uczeń taki otrzymywał przez dwa miesiące po 95 zł. co w sumie dało kwotę 190 zł.

Przedstawione powyżej dane dotyczą stypendium przyznawanego od września do grudnia. Oprócz tego dodatkowa transza funduszy przekazywana jest uczniom również w czasie od stycznia do czerwca.

W roku poprzednim łączna kwota przeznaczona na pomoc materialną uczniom wyniosła 90 tys. zł. z czego dotacja stanowiła 72 tys. zł. Z pomocy skorzystało 175 uczniów.

Oprócz tego miasto może wesprzeć finansowo rodzinę ucznia, niezależnie od dochodu na członka rodziny zasiłkiem szkolnym w przypadku choroby czy śmierci w rodzinie. Do tej pomocy zalicza się również zdarzenia losowe takie jak pożar, powódź czy kradzież. O taki zasiłek w ciągu roku występuje maksymalnie cztery rodziny.

Ostatnią formą pomocy uczniom bocheńskich szkół jest wyprawka szkolna. Jest ona przydzielana w zależności od dochodu. W 2013 roku z pomocy tej opierającej się głównie na zakupie podręczników i narzędzi szkolnych skorzystało 469 uczniów. Kwota, która została przeznaczona na tą wyprawkę to 124 tys. zł.

Ta pomoc jest bardzo niewielka - mówił podczas posiedzenia członków komisji w Urzędzie Miasta w Bochni jej przewodniczący Jan Czechowski - ale różnorodność tej pomocy troszeczkę nam poprawia wizerunek – zakończył radny.