Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-25 23:26:35 przez system

Ponad 7,5 miliona pożyczki Starostwa Powiatowego

Obligacje by spłacić wcześniejsze kredyty

Temat obligacji znów powraca. Przypomnijmy: Starostwo Powiatowe chce pozyskać obligacje na kwotę ponad 7,5 miliona złotych. Spowodowane jest to brakiem możliwości zaciągania kolejnych kredytów, na co nie zezwala ustawa. Podczas posiedzenia komisji budżetowej obecni radni byli wciąż bardzo ciekawi tego tematu.

Temat zaciągania kolejnych kredytów przez władze centralną i samorządy staje się zmorą polskich finansów. Wygląda na to, że administracja publiczna i ta rządowa i samorządowa nie może bez nich żyć, a system demokratycznego kołowrotka wymusza inwestycje i … kolejne kredyty. By je sfinalizować i pokazać się wyborcom władze sięgają po pieniądze wirtualne czyli z pożyczek. Nie ma już chyba samorządu bez długów, a spłatę całego długu publicznego (1 bln zł) obliczono już na 10 pokoleń do przodu.

Rosnące długi zmuszają powoli władze do działania. Wprowadzony niedawno indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ) stanowi, że "w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu".

Cokolwiek nie oznacza ta urzędnicza nowomowa powiat bocheński nie może zaciągać nowych kredytów. Ale władze powiatu znalazły chyba na to sposób. Obligacje. Skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg ze szczegółami odpowiadała na pytania radnych biorących udział w komisji budżetowej. Obligacje powiatowe to papiery wartościowe, emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od ich nabywców obligacje pieniężne. Natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszowi odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie – tłumaczyła skarbnik powiatu. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z podjętą uchwałą rady powiatu. Obligacje powiatowe w swej istocie pełnią funkcję kredytu. Są bardziej korzystne niż komercyjny kredyt bankowy, głównie ze względu na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia terminów wykupu, spłaty zapewniających bezpieczeństwo płynności budżetowej. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 7 mln 600 tys zł pozwala zachować płynność finansów powiatu we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami o finansach publicznych. Uchwała mówi o wielkości emisji, podziale na transze i serie, długość „życia” poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Podmiot przygotowujący i realizujący poszczególne czynności związane z emisją zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty. Elementem dokonania wyboru agenta będą parametry emisji. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji zostanie podpisana umowa z bankiem, czyli agentem emisji – podkreśla skarbnik powiatu.

Radny Trojan podczas posiedzenia chciał dowiedzieć się co to znaczy, że obligacje są korzystniejsze od kredytu. Natomiast radny Henryk Kopańczyk zastanawiał się co w sytuacji gdy zostanie wprowadzone w Polsce euro. O ile pytanie drugiego z radnych skarbnik skomentowała krótko – To będziemy spłacać w euro – to pierwsze postarała się wyjaśnić.

Jest to bardziej korzystne, ponieważ nie ogłasza się przetargu, ponieważ obligacje nie podlegają przetargowi. Natomiast dzięki obligacjom możemy negocjować cenę i możemy się łatwiej wycofać, jeśli będziemy mieć niekorzystne oferty czy jeśli bank policzy sobie za wysoką marżę. Możemy w każdej chwili się wycofać, zmienić uchwałę rady na np. kredyt. Kredyt podlega już procedurze przetargowej. Wierzytelności wynikające z obligacji, nie są zabezpieczone, czyli nie potrzeba gwarancji typu weksel jak przy kredycie. Karencja przy kredycie może wynosić do roku, a tutaj trwa dwa lata. Przy obowiązywaniu kredytu funkcjonują spłaty kwartalne, przy obligacjach są półroczne – wyjaśniała skarbnik.O obligacjach czytaj także: TUTAJ