Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-03 14:57:15 przez system

Ponowny przetarg na ogródek kawiarniany

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony.

Przetarg obejmuje dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej płytę Rynku w Bochni oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6003, objętej KW Nr TR1O/00067290/8, z przeznaczeniem pod prowadzenie ogródka kawiarnianego nr 1 o pow. 200 m2 na okres od 20.04.2017 r. do 17.09.2017 r.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 9 090,00 zł netto, do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium ustala się w wysokości 9 000 zł.

Przetarg na dzierżawę ogródka kawiarnianego nr 1 odbędzie się 20 marca o godz. 11.00, w budynku UM Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 2, pok. nr 100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się i podpisanie regulaminu przetargu oraz wpłacenie wadium na rachunek Gminy Miasta Bochnia nr konta 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 prowadzony przez Bank PEKOA S.A., Oddział w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 9 w takim terminie, aby najpóźniej 17 marca wpłata znajdowała się na rachunku Gminy Miasta Bochnia. W tytule przelewu należy wpisać numer ogródka kawiarnianego.

Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa cywilno-prawna.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miasta Bochnia, pok.115, tel:14 61-49-141.