Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-06-01 15:55:52 przez system

Poszukiwani ławnicy

31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych. Zachodzi więc potrzeba wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz podległych mu sądów rejonowych, na kadencję obejmującą lata 2016-2019. Zadanie to spada na gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie na swym posiedzeniu 30 kwietnia ustaliło następują ilości ławników na terenie Miasta Bochnia:
1) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni - 1 osoba
2) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochniw sprawach z zakresu prawa pracy - 8 osób
3) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie - 4 osoby

Zgodnie z art. 162 § 1 kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa;

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
5) dwa zdjęcia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Szczegółowe informacje zawarte sa w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 t. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 133).