Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-21 18:29:21 przez system

Powiat: będą nowi dyrektorzy szkół

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkursy na stanowiska: Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Dyrektora Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.

Do konkursu może zgłosić się nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia m.in. następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godziny 14: 00.

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy przesyłać na adres skrzynki ePUAP: /SPBochnia/skrytka.

Ogłoszenia dostępne są w:
1. Szkolne Schronisko Mlodzieżowe
2. Bursa Szkolna
3. Zs Nr 2
4. I Liceum